XXXIII posiedzenie Senatu RP

Date : 26 listopada 2021

W piątek zakończyło się 33. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 15 ustaw oraz podjęli 6 uchwał okolicznościowych.

Z poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim zaostrza kary za wykroczenia drogowe, które są najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Ustawa zwiększa m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł (w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń). Ponadto nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach tj. uzależnienie wysokości składki OC od historii wykroczeń, dodatkowe kary dla recydywistów czy wydłużenie czasu aktywnych punktów karnych do 2 lat. Ponadto ustawa zakłada, że środki pochodzące z mandatów będą w całości przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa dróg krajowych.

Oprócz zmian o charakterze technicznych i doprecyzowujących senatorowie wprowadzili do ustawy również poprawkę, zgodnie z którą w określonych przypadkach wpływy z mandatów będą trafiały do samorządów (pierwotnie te środki miały być przekazywane wyłącznie na modernizację sieci dróg krajowych). Wprowadzili także nowy zapis, zgodnie z którym, przekroczenie prędkości do 30 km/h będzie zagrożone karą grzywny od 400 do 800 zł.

Senatorowie wprowadzili także poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, która ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, w celu ochrony granicy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zgodnie z ustawą zakaz przebywania w strefie nadgranicznej będzie mógł być wprowadzany na czas określony, w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (po zasięgnięciu opinii szefa SG). Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów czy osób korzystających z przejść granicznych (zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki SG). Jedna z przyjętych poprawek przewiduje, że zakaz przebywania w strefie nadgranicznej nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji humanitarnych, które będą niosą pomoc osobom przebywającym na granicy.

Ze zmianami senatorowie przyjęli także ustawę o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, która zawiera rozwiązania prawne, mające zapewnić województwom – małopolskiemu i śląskiemu oraz miastu Kraków terminowe wykonanie przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych oraz stworzenie odpowiednich warunków do organizacji i przeprowadzenia zawodów. Większość wprowadzonych zmian miała charakter legislacyjny i redakcyjny, natomiast jedna z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie limitu dotacji dla mającej powstać spółki celowej do 550 mln zł.

Z kolei bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników która zakłada, że rada gminy będzie zobligowana wyznaczyć w drodze uchwały odpowiednie miejsce, gdzie rolnicy i ich domownicy (w każdy piątek i sobotę) będą mogli, bez ponoszenia opłaty targowej, sprzedawać pochodzące z ich gospodarstw produkty rolno-spożywcze oraz wyroby rękodzieła. Ustawa ma na celu z jednej strony ułatwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych w ich gospodarstwach produktów (z pominięciem pośredników), z drugiej zaś zapewnić konsumentom łatwy dostęp do świeżej i zdrowej żywności.

Natomiast większość senacka postanowiła odrzucić w całości m.in. nowelizację przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Celem zaproponowanych przez rząd rozwiązań jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Na ostatnim posiedzeniu Senat podjął także uchwały okolicznościowe m.in. dotyczące ustanowienia roku 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza, Władysława Bartoszewskiego oraz Bronisława Geremka. 

XXXIII posiedzenie Senatu RPXXXIII posiedzenie Senatu RP
@