XXXII posiedzenie Senatu RP

Date : 29 października 2021

W piątek zakończyło się 32. posiedzenia Senatu RP. W trakcie kilkudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 26 ustaw oraz podjęli jedną uchwałę okolicznościową.

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Ustawa wprowadza nowe instrumenty wsparcia rodziny w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych m.in. poprzez eliminację bariery braku środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzielaniu kredytu hipotecznego – państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. Ponadto zakłada wprowadzenie tzw. spłaty rodzinnej – BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka (20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie i kolejne dziecko).

Izba wyższa jednogłosie poprała prezydencką inicjatywę ustanowienia nowego święta państwowego, upamiętniającego bohaterów Powstania Wielkopolskiego. „W hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej” – głosi preambuła ustawy, w której kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym.

Senat wprowadził kilkanaście poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która wprowadza nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi. Zgodnie z ustawą RKO będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Ustawa wprowadza też dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie (dla dzieci nie objętych RKO).

Z poprawkami senatorowie przyjęli również ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która określa zasady przygotowania i realizacji zapory na polsko-białoruskiej granicy, w związku z napięta sytuacją migracyjną. Procedowana w trybie pilnym ustawa zakłada, że ze względu na ograniczony czas, do inwestycji nie będą stosowane m.in. przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nie będzie wymagane także uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Najważniejsza z wniesionych przez Senat poprawek dodaje do ustawy przepis, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Senatorowie poparli też zmianę skreślającą artykuł ustawy, według którego informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery miały nie stanowić informacji publicznej i nie podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Senatorowie przyjęli także kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ustaw podatkowych, które wprowadzają rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw m.in. podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz pierwszy próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł, likwiduje odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom i wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji. Zmiany wprowadzone przez Senat dotyczą wydłużenia vacatio legis, zwiększenia udziału samorządów we wpływach z podatków PIT i CIT, oraz rozszerzenia tzw. ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Senat podjął także uchwałę okolicznościową upamiętniającą 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem. „Zwycięstwo pod Chocimiem jest po 400 latach powodem do dumy z narodowej historii, ale także przyczynkiem do spojrzenia w przyszłość” – napisano w uchwale. Bitwa pod Chocimiem, która trwała od 2 września do 9 października 1621 r., stanowiła kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej i zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też całej chrześcijańskiej Europy, w stronę której kierowały się wojska muzułmańskie.

Większość senacka odrzucił w całości nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej, która zakłada m.in., że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Ponadto nowela dodaje do katalogu obowiązków rektora dodatkowe zadanie polegające na „zapewnianiu w uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni”.

 

 

 

XXXII posiedzenie Senatu RPXXXII posiedzenie Senatu RP
@