Prace w komisjach senackich

Date : 14 grudnia 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła bez poprawek ustawę, która przewiduje rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 roku, w którym TK uznał za niekonstytucyjną zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wprowadzoną w ramach nowelizacji ustawy o OZE z czerwca 2018 roku. Do rekompensat przewidzianych w ustawie uprawnionych jest około 200 gmin. Koszty rekompensat oszacowano na kwotę  524,43 mln zł.

Z poprawkami senatorowie przyjęli natomiast ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Zgodnie z założeniami ustawy nowe świadczenie, w wysokości 200 złotych, ma być wypłacane co miesiąc jako dodatek do emerytury.

Jedna z przyjętych do ustawy o OSP poprawek zakłada, że od decyzji komendanta powiatowego PSP – o przyznaniu świadczenia ratowniczego – wnioskodawcy przysługiwać będzie odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP, w terminach i na zasadach określonych w ustawie. Komisja przegłosowała również poprawkę, która wykreśla z ustawy jeden z ustępów, zgodnie z którym działania strażaków ratowników OSP organizuje i koordynuje naczelnik wyznaczony przez zarząd ochotniczej straży pożarnej.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęły z poprawkami nowelizację przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, np. wydłuża możliwość podjęcia przez nich pracy w Polsce na podstawie oświadczeń (z sześciu miesięcy do dwóch lat) czy wprowadza uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, złożonych jeszcze przed 1 stycznia 2021 r. Przyjęte na połączonym posiedzeniu komisji poprawki miały charakter techniczno-legislacyjny i redakcyjny.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem poprawek do ustawy wprowadzającej program modernizacji służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz program modernizacji Służby Więziennej. Głównym założeniem ustawy jest przeznaczenie w ciągu czterech lat przeszło 10 mld złotych na program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz prawie 2 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, sprzęt oraz podniesienie warunków funkcjonowania Służby Więziennej.

Przewidziane w programie środki mają być przeznaczone zarówno na inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu., jak również podwyżki uposażeń funkcjonariuszy oraz wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych. Poza zmianami o charakterze legislacyjnym, komisje przegłosowały poprawkę, która zakłada zrównanie płacy pracowników cywilnych we wszystkich służbach mundurowych.

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@