Prace w komisjach senackich

Date : 27 października 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Rozpatrzyła również sprawozdania Rady Ministrów dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.

Z dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika m.in. że spada liczba dzieci przybywających w pieczy zastępczej, a  liczba placówek opieki instytucjonalnej zmniejsza się na rzecz wzrostu liczby rodzin zastępczych. Natomiast ze względu na skutki pandemii koronawirusa, w ubiegłym roku wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie (o 1 proc. w porównaniu z rokiem 2019). Ponadto, w 2020 r. powstało 10 tys. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła również sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych, z którego wynika że dochody jst wyniosły w 2020 roku ponad 304 mld. zł (wzrost o 9,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019). Największy dochód zanotowały powiaty, najmniejszy – miasto stołeczne Warszawa. Natomiast wydatki jst wyniosły ogólem ponad 299 mld.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, który zakłada wypłatę dotacji dla gmin uzdrowiskowych w latach 2022-2023. Ma ona stanowić rekompensatą z tytułu utraconych wpływów (z tzw. opłaty uzdrowiskowej) w czasie trwania pandemii koronawirusa.

Z kolei połączone komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowały i nie zgłosiły poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Przygotowana przez rząd specustawa zakłada pilną budowę na polskiej granicy z Białorusią zapory zabezpieczającej przed nielegalną migracją.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r. był natomiast przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Informacje w tym zakresie przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Wynika z nich, że w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba wypadków (spadek o 22 proc w porównaniu z rokiem 2019), ofiar śmiertelnych (spadek o 14,3 proc.), rannych (spadek o 25 proc.) oraz kolizji (spadek o 16 proc.) na polskich drogach. Niestety, jak zaznaczył wiceminister Rafał Weber, te optymistyczne dane w dużej mierze wynikają z ograniczenia mobilności Polaków w skutek pandemii koronawirusa.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@