Prace w komisjach senackich

Date : 24 listopada 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca funkcjonowania szkół polskich za granicą, z uwzględnieniem perspektyw podejmowania przez absolwentów studiów w Polsce, była tematem wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Najważniejsze dane dotyczące działalności polskich szkół za granicą przedstawiała pani Monika Poboży – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Poinformowała obecnych na posiedzeniu komisji senatorów miedzy innymi, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (instytucja podległa MEiN) jest odpowiedzialny za prowadzeni polskich szkół za granicą, a obecnie w 36 krajach na całym świecie funkcjonuje ich 69. Ponadto w obecnym roku szkolnym do polskich szkół zlokalizowanych poza granicami kraju uczęszcza ok 16,5 tys. uczniów. Co istotne, szkoły polskie funkcjonują przy przedstawicielstwach dyplomatycznych oraz realizują uzupełniający program nauczania – uczniowie tych szkół realizują ponadto obowiązek szkolny w państwa zamieszkania.

W trakcie posiedzenie komisji głos (zdalnie) zabrała również pani Danuta Stryjak dyrektor Szkoły Polskiej im. G. Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie, która zwróciła uwagę zabranych, iż wielu absolwentów tej szkoły i ich rodziców zgłaszało problem nieuznawania świadectwa szkoły polskiej za granicą przez komisje rekrutacyjne podczas ubiegania się przez absolwentów o przyjęcie na studia w Polsce – uczelnie żądają przedłożenia nie tylko świadectwa dojrzałości, ale i certyfikatów znajomości języka polskiego. Odnosząc się do przedstawionego problemu, przedstawicielka MEiN, wyjaśniła że osoby posiadające polskie obywatelstwo nie mają obowiązku przedkładania certyfikatu poświadczającego znajomość polszczyzny, sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa, a ponadto przepisy dotyczące procedury rekrutacji ustalają senaty poszczególnych uczelni.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wspólnie procedowały nad nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Ustawa ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zgodnie z regulacją zakaz przebywania w strefie nadgranicznej byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia ministra SWiA po zasięgnięciu opinii szefa SG.

Ostatecznie połączone komisje opowiedziały się za przyjęciem trzech poprawek do ustawy, które dotyczą umożliwienia dostępu dziennikarzom do strefy przygranicznej, określają jej dokładny zasięg –  część obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego oraz rozszerzają rekompensaty dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz przewozy turystyczne.

Z kolei podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatorowie nie zgłosili poprawek do ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Ustawa zakłada, że w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją Igrzysk województwo małopolskie będzie mogło, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie województwa, utworzyć spółkę celową.

Podczas posiedzenia komisji głos zabrał m.in. pan Andrzej Śliwka podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który zwracał uwagę na korzyści wynikające z organizacji Igrzysk: „Poza ewentualnymi sukcesami sportowymi igrzyska będą się wiązać ze wzmocnieniem polskiej marki na arenie europejskiej, co powinno dać również bodziec rozwojowy w obszarze turystyki, jak i inwestycji zagranicznych”. Ponadto wskazał, jego zdaniem, najbardziej istotnie zapisy ustawy, które określają warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia igrzysk oraz podmioty które będą mogły je realizować. Zwrócił również uwagę na zapisy ustawy dotyczące sposobu finansowania kosztów realizacji igrzysk.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@