XXXI posiedzenie Senatu RP

Date : 9 października 2021

W piątek zakończyło się 31. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw oraz zapoznali się z informacją prezesa NIK dotyczącą wyników kontroli Funduszu Sprawiedliwości.

Senat bez poprawek przyjął nowelizację Prawa lotniczego oraz ustawy o Straży Granicznej, która dostosowuje polskie przepisy do regulacji UE, w kwestiach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego. Ustawa wskazuje zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przez SG przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych (m.in. kontrolerów ruchu, osób zatrudnionych w punktach handlowych czy usługowych na lotniskach).

Z poprawkami senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa przewiduje uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z nowelizacją w niedziele funkcjonować będą mogły jedynie te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym – przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki. Jedna z przyjętych przez Senat poprawek obniża ten próg do 40 proc. Ponadto senatorowie wprowadzili do ustawy zmienię, dzięki której mikroprzedsiębiorca będzie mógł zatrudnić w niedziele i święta uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, rencistów, emerytów i bezrobotnych.

Senat wprowadził do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 poprawkę, która zmniejsza o 6,3 mld złotych wydatki na obronność, zwiększając o tę samą kwotę dotację dla NFZ. Nowelizacja budżetu wynika ze zwiększonych dochodów państwa. Przewiduje deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%). Ponadto dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Z kolei wydatki budżetu państwa wynieść mają 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł), a dochody państwa będą wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

Z poprawkami o charakterze legislacyjnymi i doprecyzowującym Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowela ustawy okołobudżetowej zakłada m.in. stworzenie funduszu nagród na rok bieżący w jednostkach budżetowych, przekazanie 1 mld zł na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. Ponadto 1 mld zł mają otrzymać gminy na inwestycje w wodociągi, a kolejne 3 mld zł – na inwestycje związane z kanalizacją. Niecały 1,25 mld zł natomiast ma posłużyć na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

Senat w całości odrzucił nowelizację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada ułatwienia dla inwestorów indywidulanych, w budowie małych domów jednorodzinnych do 70 mkw zabudowy, przeznaczonych na własne cele użytkowe – bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw również nie zyskała akceptacji Senatu. Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Ponadto wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez Internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają ograniczyć koszty obsługi sztandarowego programu rządu Zjednoczonej Prawicy i generować oszczędności w kwocie ponad 300 mln zł rocznie.

 

XXXI posiedzenie Senatu RPXXXI posiedzenie Senatu RP
@