Prace w komisjach senackich

Date : 7 października 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Przedmiotem prac komisji były ustawy, które znalazły się w porządku obrad 31. posiedzenie Senatu RP.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senatorowie opowiedzieli się za odrzuceniem w całości ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów zakłada m.in. że obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy, natomiast wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez Internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W trakcie dyskusji nad ustawą, wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podkreśliła, że ustawa nie wprowadza żadnych zmian związanych z uprawnieniami rodzin w dostępie do świadczenia 500 plus, a jedynie ma na celu wygenerować oszczędności związane z obsługą programu, które mogą wynieść ponad 300 mln zł rocznie, co w perspektywie 10 lat pozwoli zaoszczędzić 3 mld zł. Te argumenty nie uzyskały jednak uznania większości senatorów, którzy głosowali za odrzuceniem zaproponowanych w ustawie zmian. 

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez  poprawek ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (rozszerza katalog spraw, które będzie można załatwić zdalnie) oraz nowelizacji przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej, która dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, w kwestiach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.

W trakcie obrad połączonych komisji, sporo kontrowersji wzbudziła dyskusja nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada ułatwienia dla inwestorów indywidulanych, w budowie małych domów jednorodzinnych do 70 mkw zabudowy, przeznaczonych na własne cele użytkowe – bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy czy prowadzenia dziennika. Większości senatorów uznała zaproponowane przez rząd zmiany za zbyt daleko idące. Ustawa nie uzyskała poparcia większości senatorów.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zgłosiły natomiast poprawki do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej, w związku z realizacją założeń programu Polski Ład.

Zaproponowane rozwiązania z jednej strony wprost realizują postanowienia tego programu, wprowadzając m.in. nową część subwencji ogólnej – rozwojową (inwestycyjną) dla samorządów, z drugiej strony zapewniają dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakimi staną samorządy, w konsekwencji wdrożenia ambitnych rozwiązań Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym. Jedna z przyjętych poprawek zakłada m.in. zwiększenie rekompensaty dla samorządów, w ramach uzupełniania subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2021 r., z 8 mld zł do 12,399 mld zł. Większość poprawek do ustawy miała charakter redakcyjny lub legislacyjny.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada, że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. Zaproponowane przez rząd rozwiązania nie uzyskały akceptacji większości senatorów Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@