XXVIII posiedzenie Senatu RP

Date : 6 sierpnia 2021

W piątek 6 sierpnia zakończyło się 28. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli ponad dwadzieścia ustaw oraz zapoznali się z informacją Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce.

Bez poprawek Senat przyjął m.in. nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zakłada wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów.

Senat nie zgłosił również zastrzeżeń do noweli ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest wprowadzenie zmian w systemie szkolenia i egzaminowania maszynistów. Ustawa przewiduje m.in.  wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę oraz utworzenie i prowadzenie przez Prezesa UTK Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Pełną akceptację Senatu uzyskała także nowelizacja przepisów dotyczących grup producentów rolnych i ich związków. Ustawa ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych (co ma ułatwić i usprawnić ich bieżące funkcjonowanie) i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów. Zmiany w obecnie obwiązujących przepisach mają także zachęcić rolników i producentów rolnych do zrzeszania się i wspólnego gospodarowania.

Izba wyższa wprowadziła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa określa ogólne zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych, a także zawiera przepisy dotyczące sprawowania nad nimi kontroli. W dużej mierze stanowi powtórzenie obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia  z 1992 r. oraz dostosowuje je do zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. Większość z przyjętych przez Senat zmian ma charakter doprecyzowujący zapisu ustawy. 

Senat opowiedział się również za wprowadzeniem poprawek do prezydenckiej ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Większość z nich miała charakter techniczno-legislacyjny. Poprawki merytoryczne dotyczyły m.in. uzupełniania składu Rady Odbudowy o przedstawiciela Marszałka Senatu oraz wprowadzenia wymogu uzgodnienia z Kancelarią Senatu projektu architektoniczno-budowlanego obiektu, który będzie przeznaczony na jej potrzeby. Na uwagę zasługuje również poprawka, która stanowi, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma zostać wydana po jej uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy.

Senatorowie wprowadzili również zmiany do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminach. Konsekwencją jednej z najważniejszych poprawek, przyjętych przez Senat, jest wykreślenie przepisów określających maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od zużytej wody. Senatorowie nie zgładzili się też, by samorządy mogły dopłacać do sytemu zagospodarowania odpadów z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych.

Większość senacka w całości odrzuciła nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zakłada doprecyzowanie obowiązujących przepisów i jednoznaczne wskazanie w ustawie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Chodzi również o grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych również nie uzyskała aprobaty większości senatorów. Przepisy tzw. specustawy wprowadzają m.in. możliwość zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których będzie możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Zgodnie z założeniem ustawy, nowe przepisy mają ułatwić pozyskanie terenów dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu.

XXVIII posiedzenie Senatu RPXXVIII posiedzenie Senatu RP
@