XXVII posiedzenie Senatu RP

Date : 24 lipca 2021

W piątek 23 lipca zakończyło się 27. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw, wyrazili zgodę na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zdecydowali o wyborze nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senat zapoznał się także z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich został prof. Marcin Wiącek. Nowy Rzecznik to 39-letni profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Senat poparł także kandydata Sejmu na prezesa IPN, którym został dr Karol Nawrocki – 38-letni historyk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także dotychczasowy wiceszef IPN.

Bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia termin wdrożenia nowych dowodów osobistych z tak zwaną drugą cechą biometryczną – odciskami palców, z uwagi na zapewnienie gotowości technicznej, gwarantującej bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych (nowy termin zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie w Dzienniku Ustaw). Senatorowie nie wprowadzili również poprawek do nowelizacji ustawy o partiach politycznych, która zakłada wyłączenie z ewidencji informacji o adresie osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i osób popierających zgłoszenie partii do ewidencji.

Z poprawkami o charakterze legislacyjnym Senat przyjął natomiast m.in. ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przede wszystkim kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt wykorzystywanych w służbach mundurowych (psów i koni) od momentu ich doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż do czasu ich wycofania ze służby i pobytu na „emeryturze”. Chodzi głównie o zapewnienie zwierzętom należytej opieki, dożywotniego utrzymania oraz odpowiedniego leczenia. Zgodnie z nowelizacją zwierzę wycofane ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun.

Senat wprowadził także poprawki redakcyjne do nowelizacji Kodeksu cywilnego, która została uchwalona przez Sejm z inicjatywy Prezydenta RP. Nowelizacja zakłada dodanie w Kodeksie cywilnym art. 446[2], który stanowi, że „w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Senatorowie wnieśli również poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa przewiduje m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej – np. o odebraniu mienia – niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania. Wprowadzone poprawki zakładają m.in. umożliwienie dokończenia trwających jeszcze postępowań wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej oraz wydłużenie vacatio legis ustawy do trzech miesięcy.

Większość senacka odrzuciła w całości nowelizację ustawy o Agencji Badań Medycznych, która zakłada przede wszystkim rozszerzenie zakresu zadań ABM o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przez możliwość udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, np. dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

 

 

 

XXVII posiedzenie Senatu RPXXVII posiedzenie Senatu RP
@