Prace w komisjach senackich

Date : 21 lipca 2021

Prezentacja dorobku wybranych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką polonijną była głównym tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jak podkreślił Przewodniczący komisji – senator Kazimierz Michał Ujazdowski to początek ścisłej współpracy Komisji z wiodącymi ośrodkami polonoznawczymi.

W trakcie posiedzenia Komisji głos zabrała m.in. pani prof. Dorota Praszałowicz, która omówiła badania prowadzone w ramach Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Polskiej Akademii Umiejętności.

Z kolei wybrane zagadnienia badawcze Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił dr hab. Jan Brzozowski, kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Członkowie Komisji mieli także okazję zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, które omówili dr. hab. Paweł Kaczmarczyk oraz dr hab. Michał Nowosielski.

W trakcie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Pająk i przewodniczący Kazimierz Ujazdowski przedstawili także sprawozdanie z wizyty w Winnickim Okręgu Konsularnym i spotkań z mieszkającymi tam Polakami. Mówili m.in. o ciepłym przyjęciu senackiej delegacji oraz zwrócili uwagę na zły stan techniczny siedziby Domu Polskiego w Barze.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu odbyła się dyskusja na temat ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nowelizacja m.in. ustanawia maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Ma ona wynosić ok. 150 zł. Nowe przepisy mają też ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.

Debata nad ustawą wzbudziła wiele kontrowersji, a zaproponowane w trakcie dyskusji poprawki zawierały sprzeczne propozycje, co było wyrazem odmiennych stanowisk reprezentowanych przez przedstawicieli przedsiębiorców i samorządów. Ostatecznie zgłoszonych zostało kilkadziesiąt poprawek. Z uwagi na ich liczbę oraz potrzebę pogłębionej analizy, głosowanie nad poprawkami odbędzie się na kolejnym wspólnym posiedzeniu połączonych komisji.

Natomiast Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła trzy ustawy, które znalazły się w porządku obrad 27. posiedzenia Senatu RP.

Komisja bez poprawek przyjęła ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 oraz nowelizację ustawy o dowodach osobistych, która zmienia termin wdrożenia nowych dowodów osobistych z tak zwaną drugą cechą biometryczną – odciskami palców, z uwagi na zapewnienie gotowości technicznej, gwarantującej bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych.

Ponadto Komisja zdecydowała o wprowadzeniu poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym do nowelizacji ustawy o Policji, która zakłada kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt (psów i koni) wykorzystywanych w służbach mundurowych od momentu ich doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż do czasu ich wycofania ze służby i pobytu na „emeryturze”.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@