Prace w komisjach senackich

Date : 4 sierpnia 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zakłada wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów. W trakcie dyskusji nad zapisami ustawy, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśliła, że przyjęcie zaproponowanych w nowelizacji rozwiązań jest oczekiwane przez podmioty uczestniczące w procesie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a nowe regulacje zostały opracowane na podstawie doświadczeń i postulatów zarówno organów administracji rządowej jak i samorządowej.

Z kolei na wspólny posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyła się debata dotycząca podziału europejskich funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.  Zdaniem przedstawicieli niektórych samorządów województw, nowy algorytm podziału środków jest niesprawiedliwy.  Odnosząc się do tych zastrzeżeń, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zygadło poinformował senatorów, że koncepcja zmiany podziału środków była wcześniej sygnalizowana samorządom wojewódzkim i jest ona wynikiem doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej. Podkreślił również, że jedynie przedstawiciele trzech samorządów wojewódzkich zgłosili swoje zastrzeżenia w tym zakresie.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie opiniowali nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zakłada doprecyzowanie obowiązujących przepisów i jednoznaczne wskazanie w ustawie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Chodzi również o grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Ustawa nie uzyskała akceptacji większości senatorów i Komisja będzie wnosić o jej odrzucenie.

Z inicjatywy środowisk samorządowych Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dyskutowała nad problemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków. Głos w dyskusji zabrała m.in. prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, która wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych zmian dotyczących uśrednienia cen dla gmin za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Obecny na posiedzeniu Komisji przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Paweł Jabłoński poinformował senatorów oraz przedstawicieli samorządów, że resort prowadzi obecnie prace nad zmianą przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a potrzeba ujednolicenia stawek wynika przede wszystkim ze zróżnicowania taryf między poszczególnymi gminami, obsługiwanymi przez to samo przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Podkreślił także, że planowane zmiany mają być odpowiedzią na wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku.

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@