XXVI posiedzenie Senatu RP

Date : 19 czerwca 2021

Zakończyło się 26. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw oraz podjęli trzy uchwały okolicznościowe. Ważnym punktem porządku obrad było także głosowanie dotyczące wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji mieszkaniowej osób o niskich i średnich dochodach i zakłada wprowadzenie dodatkowego instrumentu polityki mieszkaniowej w postaci społecznych agencji najmu – podmiotów pośredniczących pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na wolnym rynku.

Senatorowie nie wprowadzili również poprawek do ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, która zawiera rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową (KSC). Połączenie spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o KSC ma pozwolić na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Planowane przepisy mają także umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie KSC i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

Poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym Senat wniósł z kolei do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która ma na celu kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem KGW. Zakłada m.in. przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację ich zadań (które dotychczas należały do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) na ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Senat wprowadził ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. Nowelizacja dotyczy także obniżki czynszów w galeriach handlowych za okres lockdownu. Zgodnie z przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności – do 50%.

Większość senacka odrzuciła natomiast w całości nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa zakłada wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej. Poparcia nie uzyskała również nowela ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanowienie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa.

Po burzliwej dyskusji, w trakcie ostatniego dnia obrad, Senat nie zaakceptował wyboru Lidii Staroń na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Z 99 senatorów za jej kandydaturą głosowało 45, przeciw było 51, a trzech wstrzymało się od głosu. To już piąta nieudana próba wyboru RPO. Dotychczas żaden wskazany przez Sejm kandydat nie uzyskał poparcia większości senackiej.

Ponadto, w trackie 26. posiedzenie Senat uczcił 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca ʼ56 i 45. rocznicę wydarzeń Czerwca ’76. Podjął również uchwałę okolicznościową w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji.

 

 

XXVI posiedzenie Senatu RPXXVI posiedzenie Senatu RP
@