XXI posiedzenie Senatu RP

Date : 20 lutego 2021

W piątek 19 lutego zakończyło się 21. posiedzenia Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 6 ustaw, skierowali do sejmu 10 projektów ustaw oraz podjęli 4 uchwały okolicznościowe.

Z trzema poprawkami senatorowie przyjęli Ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z założeniami ustawy tzw. czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury, otrzymać mają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana ma być zasada „złotówka za złotówkę”. Dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymać ma pond 9 mln osób na łączną kwotę 11,4 mld zł. Wprowadzone przez Senat poprawki przewidują zniesienie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania tzw. czternastej emerytury.

Senat wprowadził również poprawkę do Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 50 zł. Senacka poprawka zakłada wzrost poziomu minimalnej waloryzacji do kwoty 70 zł

Również z jedną poprawką senatorowie przyjęli nowelizację Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Nowela wprowadza m.in. zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy i reguluje kwestię tzw. jazdy na zderzaku – odstęp między samochodami na autostradach i drogach ekspresywnych ma być nie mniejszy niż połowa prędkości z jaką poruszają się pojazdy. W ustawie znalazł się również zapis, zgodnie z którym pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu. Poprawka przyjęta przez senatorów doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych

W trakcie 21. posiedzenia senacka większość postanowiła odrzucić w całości Ustawę o służbie zagranicznej, która zakładała m.in. utworzenie odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych – najwyższym stopniem miał być minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ponadto ustawa wprowadzała zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz przewidywała udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej.

Senat przyjął także kilka uchwał okolicznościowych m.in. Uchwałę w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi oraz Uchwałę Senatu w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Po długiej serii pytań i dyskusji Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego kandydaturą głosowało 48 senatorów, przeciw było 51, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wśród wniesionych do Sejmu projektów ustaw znalazł się m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przygotowany przez senatorów projekt ustawy zakłada zwiększenie o 50 proc. świadczenia za każdy miesiąc pracy przymusowej w stosunku do kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

XXI posiedzenie Senatu RPXXI posiedzenie Senatu RP
@