Prace w komisjach senackich

Date : 28 stycznia 2021

Problemy gmin turystycznych w Polsce, spowodowane pandemią COVID-19, były przedmiotem obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych, którzy podkreślali w jak trudnej sytuacji znalazła się cała branża turystyczna, w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami. Kwestionowali również wysokość udzielanej przez państwo pomocy przedsiębiorcom z branży turystycznej, określając ją jako nieadekwatną do potrzeb i poniesionych przez nich strat. Zwracali również uwagę, że wszystkie gminny turystyczne powinny być traktowane tak samo przy udzielaniu im wsparcia z budżetu państwa.

Odpowiadając na przedstawione podczas dyskusji postulaty i zarzuty, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy przypomniał, że wszystkie podejmowane przez rząd decyzje wynikają z pogłębionej analizy sytuacji epidemiologicznej i mają przede wszystkie na celu ochronę zdrowia i życia obywateli. Zwrócił również uwagę, że podobne rozwiązania są stosowane także w innych państwach UE. Wyjaśniając kwestie związane z pomocą państwa udzielaną gminom górskim, wiceminister zaznaczył, że pomoc ta wynika ze specyfiki tych gmin oraz skali wykazanych przez nie strat oraz stosownej metodologii doboru gmin, którym powinna zostać udzielona pomoc, opracowanej przez GUS.

W toku dyskusji komisja jednogłośnie przyjęła apel do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego oraz rewizję przyjętych kryteriów pomocy.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senatorowie pracowali nad projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Głównym celem projektu ustawy, który został przygotowany przez grupę senatorów, jest zmienia sposób powoływania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Według wnioskodawców, projekt uspołecznia rady nadzorcze WFOŚ, a samorządy województw odzyskują nad nimi kontrolę, w postaci wpływu na powoływanie zarządów Funduszy.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński zgłosił swoje zastrzeżenia do projektu ustawy. Zwrócił uwagę, że z faktu iż WFOŚ są samorządowymi osobami prawnymi nie wynika, że stanowią one jednostki województw, czy są też emanacją instytucji wojewódzkich lub samorządowych. Podkreślił, że WFOŚ nie są tworzone przez województwa, a tylko na podstawie ustawy. Są zatem samorządowymi osobami prawnymi powołanymi w celu wykonywania zadań publicznych, które należą do sektora finansów publicznych.

Komisje zdecydowały o przyjęciu projekt ustawy, wraz z trzema autopoprawkami.

fot.senat.gov

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@