XX posiedzenie Senatu RP

Date : 13 stycznia 2021

Blokiem głosowań zakończyło się  20. posiedzenie Senatu RP. W śród 10 ustaw, które znalazły się w porządku obrad, senatorowie najwięcej uwagi poświęcili ustawie budżetowej na 2021 r. W trakcie trzydniowego posiedzenia izba wyższa postanowiła przyjąć bez poprawek 6 ustaw, 1 odrzucić w całości, a do 4 zgłosić poprawki.  Ponadto Senat wniósł do Sejmu 5 projektów ustaw, a także podają uchwałę okolicznościową oraz przyjął rezolucję.

Ustawa budżetowa to jedna z najważniejszych ustaw procedowanych co roku przez Sejm i Senat, która określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Planowane dochody i wydatki państwa sięgają setek miliardów złotych, dlatego ustawa budżetowa wymaga wielomiesięcznych przygotowań, negocjacji i wielostronnych uzgodnień i zawsze budzi sporo emocji.

Przygotowana przez rządu i przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa zakłada, że w 2021 r. dochody budżetu państwa kształtować się będą na poziome 404,5 mld zł, a wydatki wyniosą 486,8 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Mimo bardzo trudnego roku, który upłyną pod znakiem walki ze skutkami pandemii, deficyt został zaplanowany na takim poziomie, który pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie i rozwój gospodarki m.in. poprzez wzmożone inwestycje. Co istotne, kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społecznej takie jak: program 500+, leki dla seniorów i 13. Emerytura.

Większość z przyjętych do ustawy budżetowej poprawek zakładała przesunięcia środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększenie limitu wydatków budżetowych np. na dofinansowanie służby zdrowia oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych, którzy zajmują się chorymi na Covid – 19, a także podniesienie zarobków nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Ponadto Senat bez poprawek przyjął m.in. Ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Ustawa nazwana „lokal za grunt” zakłada w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali. Nowe przepisy mają na celu wsparcie gmin w powiększaniu własnego zasobu mieszkaniowego – mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych. Adresatem tych rozwiązań są głównie małe gminy.

Bez zmian senatorowie przyjęli także Ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Większość senacka opowiedziała się za odrzuceniem w całości ustawy, której celem jest kompleksowa przebudowa systemu rezerw strategicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy o rezerwach strategicznych, Agencja Rezerw Materiałowych przekształcona ma zostać w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), nad którą nadzór będzie sprawować premier (w tej chwili pełni go minister właściwy do spraw energii). Ma to zapewnić lepszą koordynację na wypadek kolejnych kryzysów, sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jego obronności, porządku bądź zdrowia publicznego albo wystąpienia klęski żywiołowej, ponieważ premier nadzoruje także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Ponadto ustawa zakłada, że nowa agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, a premier będzie mógł decydować o utworzeniu dodatkowych rezerw poza rządowym programem.

W ramach inicjatywy ustawodawczej, senatorowie wnieśli m.in. do Sejmu Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, który określa zasady tworzenia młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików województw na wzór działających obecnie gminnych rad młodzieżowych. W ramach inicjatywy ustawodawczej Senat zgłosił również do Sejmu Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który umożliwia podpisywanie umów o prowadzenie rodzinnego domu pomocy również z gminą sąsiadującą, pod warunkiem, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia domu, nie zapewnia na swoim terenie możliwości korzystania całodobowo z usług bytowych i opiekuńczych prowadzonych w tej formie.

Ponadto podczas 20. posiedzenie Senatu RP, izba wyższa podjęła okolicznościową uchwałę na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz przyjęła rezolucję w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która dotyczyła ostatnich protestów i wydarzeń jakie miały miejsce w Waszyngtonie. Rezolucja wzbudziła wiele kontrowersji wśród senatorów.

fot.senat.gov

XX posiedzenie Senatu RPXX posiedzenie Senatu RP
@