XVI posiedzenie Senatu RP

Date : 1 października 2020

Blokiem głosowań zakończyła się pierwsza część 16. posiedzenia Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli dziewięć ustaw, podjęli uroczystą uchwałę w związku z 45-leciem ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz zapoznali się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej za rok ubiegły, a także wysłuchali informacji ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która m.in. określa ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, przyznaje im ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym oraz przewiduje utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (będzie odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR i nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych).

Również bez poprawek senatorowie przyjęli Ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, która rozszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn m.in. o wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Bez poprawek Senat przyjął także Ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza do prawa krajowego przepisy unijne stanowiące tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego w zakresie działalności jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Ponadto senatorowie nie zgłaszali zastrzeżeń i przyjęli w całości ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej – upoważnia Prezydenta RP do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, która przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce oraz nowelizację ustawy o Radzie Mediów Narodowych, która wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez Prezydenta RP członka Rady, w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.

Senat wprowadził poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym do Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest stworzenie odpowiednich warunków w celu ograniczenia smogu, w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wsparcie samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych przez zmianę zasad uczestnictwa i realizacji programu „Stop Smog”, a także usprawnienie rządowego programu  „Czyste Powietrze”.

Również z poprawkami senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która stanowi implementację, do polskiego porządku prawnego, zmian Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i reguluje m.in. kwestie związane z wydawaniem, cofaniem i unieważnianiem wiz.

Najwięcej poprawek senatorowie zgłosili i przyjęli do Ustawy o Funduszu Medycznym oraz do nowelizacji tzw. ustawy covidowej. Pierwsza z nich zakłada utworzenie Fundusz Medycznego, z którego finansowane będą zadania związane z rozwojem i modernizacją oraz doposażeniem strategicznych podmiotów ochrony zdrowia i szpitali, a także wsparciem programów profilaktycznych oraz wczesnego wykrywania i diagnostyki chorób.

Środki z Funduszu Medycznego wydatkowane mają być również na zadania związane z ułatwieniem dostępu do nowoczesnych usług medycznych i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich m.in. poprzez finansowanie  leków  dla  indywidualnych  pacjentów  w  ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, a także w razie konieczności, zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju. Jedna z najważniejszych poprawek przyjętych do tej ustawy zakłada, że Fundusz co roku będzie zasilany z budżetu państwa  kwotą nie niższą niż 4 mld zł (pierwotnie w ustawie był zapis że będzie to kwota do 4 mld zł.)

Przyjęta przez Senat nowelizacja tzw. ustawy covidowej zakłada m.in. podwyższenie o 1 mld 850 mln zł kapitału zakładowego PLK SA z wykorzystaniem Funduszu Kolejowego, dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie większej niż 1 mld zł portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym 150 mln euro dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz  przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych. Senatorowie wprowadzili do tej ustawy poprawki, które m.in. skreślają pierwotne zapisy dotyczące utrzymania podwyższonych stawek podatku VAT w kolejnych latach oraz możliwości udzielania wsparcia finansowego przez rząd poszczególnym przedsiębiorcom lub ich grupom.

Senat wznowi  obrady 13 października 2020 r. i zajmie się Ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, jeśli komisje senackie przygotują stosowne sprawozdania.

 

 

fot.senat.gov

XVI posiedzenie Senatu RPXVI posiedzenie Senatu RP
@