Prace w komisjach senackich

Date : 29 września 2020

W dniach od 28 do 29 września odbyły się posiedzenia komisji senackich. Senatorowie pracowali nad ustawami, które będą przedmiotem obrad 16. posiedzenia Senatu RP.

Na połączonym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, senatorowie bez poprawek, przyjęli Ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest stworzenie odpowiednich warunków w celu ograniczenia smogu, w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wsparcie samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych przez zmianę zasad uczestnictwa i realizacji programu „Stop Smog”, a także usprawnienie rządowego programu  „Czyste Powietrze”.

Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na wspólnym posiedzeniu, przyjęły zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu poprawki do Ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy stanowi implementację, do polskiego porządku prawnego, zmian  Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i reguluje m.in. kwestie związane z wydawaniem, cofaniem i unieważnianiem wiz oraz określa sposób składania wniosków o wydanie oraz szczególne terminy wydania wizy krajowej przez konsula.

Bez poprawek i jednomyślnie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która m.in. przewiduje utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz określa ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, zmiany w systemie szkolenia operatorów oraz objęcie ich ochroną prawną.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na temat działalności w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą w 2019 i 2020 roku.

fot.senat.gov

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@