Prace w komisjach senackich

Date : 13 października 2020

W poniedziałek 12 października na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie zapoznali się z informacją Rady Ministrów na temat realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku. Dane dotyczące systemu pieczy zastępczej za rok ubiegły przedstawiła i omówiła pani Barbara Socha – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Z przedstawionej senatorom informacji wynika, że w ubiegłym roku w pieczy zastępczej pozostawało ogółem 72 450 dzieci (wzrost o ok. 0,2 proc.), z czego 55 458 umieszczonych było w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w 2019 r. wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka jako formy sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi (wzrost o 9 proc.). Rodzinne domy dziecka stanowią obecnie 2% w strukturze podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. W ubiegłym roku wzrosły także wydatki na zawodowe formy pieczy zastępczej, w tym wydatki na wynagrodzenia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w pieczy zastępczej typu rodzinnego. Z kolei łączne wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy wyniosły w 2019 roku 3 mld 240 mln zł i były o 190 mln zł wyższe niż w roku 2018.

Również w poniedziałek, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, podczas którego senatorowie zapoznali się z opracowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (działającą przy Ministerstwie Infrastruktury) dokumentem pn. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 roku ”.

Raport na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił senatorom wiceminister infrastruktury Rafał Weber.  Z dokumentu wynika, że w 2019 r. odnotowano najniższą liczbę wypadków drogowych od momentu prowadzenia statystyk w tym zakresie. Liczba wypadków w porównaniu z rokiem 2018 spadła o 4,4 proc. Ponadto w 2019 r. zmniejszyła się o 5 proc. liczba rannych i o 3 proc. liczba ciężko rannych w wypadkach drogowych. Niestety w ubiegłym roku wzrosła liczba ofiar śmiertelnych.  W wypadkach drogowych zgięło o 1,6 proc. osób więcej niż w roku 2018.

Wiceminister Rafał Weber, zwrócił uwagę że najważniejszym obecnie wyzwaniem dotyczącym bezpieczeństwa na polskich drogach jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych. Jak zaznaczył, w tym celu rząd podejmuje stosowne działania legislacyjne (ubiegłoroczna nowelizacja prawa drogowego wprowadzająca korytarz życia i jazdę na suwak), edukacyjne (nowa podstawa programowa wychowania komunikacyjnego na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży), a także działania inwestycyjne (m.in. program budowy 100 obwodnic czy Fundusz Dróg Samorządowych).

Przedstawiony raport oraz informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym spotkały się z pozytywna oceną obu senackich komisji. Z pewnym niepokojem senatorowie przyjęli jednak informacje o wzroście liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ubiegłym roku.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@