XLI posiedzenie Senatu RP

Date : 28 kwietnia 2022

W czwartek zakończyło się 41. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 8 ustaw.

Senat minutą ciszy uczcił pamięć górników, którzy tragicznie zginęli w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, a także zmarłego 23 kwietnia 2022 r. Tadeusza Rzemykowskiego – wicemarszałka Senatu IV kadencji, senatora III–V kadencji.

Bez poprawek senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie. Nowelizacja wprowadzi też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń.

Z poprawkami Senat przyjął natomiast ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Podstawowym celem ustawy jest zwiększenie efektywności w zakresie realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wspomniany cel realizowany ma być poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych i organizacyjno-finansowych, dzięki którym utworzony zostanie Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) oraz stworzone zostaną odpowiednie warunki do jego funkcjonowania – wsparcie w zakresie szkoleniowym, operacyjnym i sprzętowym, a także zapewnienie odpowiedniej logistyki, transportu oraz koordynacji działań z innymi podmiotami administracji rządowej i pozarządowej.

Zgodnie z założeniami ustawy, członkami ZPHM mają być przede wszystkim lekarze, ratownicy, pielęgniarki, diagności laboratoryjni oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej, wyłaniani w drodze otwartego naboru. Do ustawy zgłoszono dwie istotne poprawki. Pierwsza zobowiązuje szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi – do 31 marca – informacji o realizacji zadań przez zespół w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei druga poprawka skreśla przepisy dotyczące wynagrodzenie członków ZPHM za czas pozostawania w gotowości do świadczenia pomocy.

Senat wprowadził również zmiany do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ustawa określa m.in. przejściowe rozwiązania dotyczące organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022–2023/2024. Chodzi o roczniki, które część swego kształcenia realizowały podczas stanu epidemii przez naukę zdalną. Ustawa przewiduje m.in. zawężenie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, a także zwiększenie liczby nauczycieli specjalistów w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej po okresie nauki zdalnej i związanej z nią izolacji społecznej.

Senatorowie przegłosowali m.in. poprawki wykreślające z nowelizacji zapisy umożliwiające ministrowi edukacji i nauki ustanawianie programów inwestycyjnych w oświacie, a także udzielania wynagrodzenia dla ekspertów powoływanych przez szefa MEiN – regulacje te zostały dodane do ustawy w trakcie prac sejmowych. Senat poparł również poprawki, zgodnie z którymi, egzamin maturalny przeprowadzany były na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego o rok dłużej niż określono w to nowelizacji, czyli także w roku szkolnym 2024/2025.

Senat wprowadził także poprawki do nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i policjantów. Ustawa reguluje zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej. Przyjęte przez sejm przepisy ustawy dotyczyć miały żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i mają co najmniej 25 lat służby. Wprowadzone przez senatorów poprawki zakładają natomiast, że okresy pracy cywilnej do emerytury będą mogli uwzględniać również funkcjonariusze bez 25-letniego stażu służby, ale po ukończeniu  55. roku życia.

Fot.M.Marchlewska- Wilczak

XLI posiedzenie Senatu RPXLI posiedzenie Senatu RP
@