Prace w komisjach senackich

Date : 27 kwietnia 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia senatorowie przyjęli z poprawkami o charakterze technicznym ustawę o  Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Podstawowym celem ustawy jest zwiększenie efektywności w zakresie realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wspomniany cel realizowany ma być poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych i organizacyjno-finansowych, dzięki którym utworzony zostanie Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) oraz stworzone zostaną odpowiednie warunki do jego funkcjonowania – wsparcie w zakresie szkoleniowym, operacyjnym i sprzętowym, a także zapewnienie odpowiedniej logistyki, transportu oraz koordynacji działań z innymi podmiotami administracji rządowej i pozarządowej.

Zgodnie z założeniami ustawy, członkami ZPHM mają być przede wszystkim lekarze, ratownicy, pielęgniarki, diagności laboratoryjni oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej, wyłaniani w drodze otwartego naboru.

Z kolei senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza poparły wniosek o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Zgodnie z projektem, przygotowanym przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem oraz stawka za 1 kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu ma określać rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Ponadto połączone komisje opowiedziały się za podjęciem inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiającej m.in. tworzenie domowych punktów wychowania przedszkolnego i oddziałów międzynarodowych w szkołach, w których nauczano by z ukraińską podstawą programową.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty była natomiast przedmiotem posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Ustawa przewiduje rozwiązanie dotyczące organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022–2023/2024. Chodzi o roczniki, które część swego kształcenia realizowały podczas stanu epidemii przez naukę zdalną. Projekt zakłada m.in. zawężenie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, przewiduje także zwiększenie liczby nauczycieli specjalistów w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej po okresie nauki zdalnej i związanej z nią izolacji społecznej.

Komisja wniosła o przyjęcie ustawy z poprawkami. Zakładają one wykreślenie z nowelizacji przepisów, które umożliwiają ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania ustanawianie programów inwestycyjnych, a także udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji remontów i określonych inwestycji – regulacje te zostały dodane do projektu ustawy w trakcie prac sejmowych.

Fot. M.Marchlewska- Wilczak

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@