Prace w komisjach senackich

Date : 12 lipca 2023

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich, które poprzedziły obrady Senatu.

Informacja o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi była jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Aktualne dane w tym zakresie przedstawił Piotr Wawrzak – sekretarz stanu w Ministerstw Spraw Zagranicznych.  Zwrócił uwagę na fakt, że po sfałszowanych wyborach na Białorusi w 2020 r. nasiliły się represje wobec mniejszości polskiej. Ponadto w marcu 2021 r. aresztowane pięciu czołowych działaczy organizacji polskich, w tym prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Aresztowanym przedstawiono zarzuty podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym za co grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 12 lat. W przypadku A. Borys ostatecznie śledztwo zostało umorzone, natomiast Andrzej Poczobut odbywa karę 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 

W swojej wypowiedzi wiceminister Piotr Wawrzyk przedstawił też sytuację szkolnictwa polskiego na Białorusi, które jego zdaniem, od 2013 r. było konsekwentnie marginalizowane. Obecnie zamykane są najważniejsze społeczne ośrodki nauczania języka polskiego, natomiast działacze oświatowi, nauczyciele języka polskiego i ich uczniowie są inwigilowani, przesłuchiwani oraz zastraszani. We wrześniu ubiegłego roku Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzje o likwidacji organizacji oświatowej Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna”, która liczyła 2,5 tys. członków. Wiceminister zwrócił również uwagę na kolejną niepokojącą kwestię – profanację i niszczenie polskich miejsc pamięci narodowej na Białorusi.

W drugiej części posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatorowie zapoznali się z informacjami na temat IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Organizatorem Zjazdu była Rada Polonii Świata we współpracy z Stowarzyszeniem „Wspólna Polska”. Wydarzenie odbyło się w budynku Sejmu RP i wzięło z nim udział 375 uczestników z 42 krajów. Podczas Zjazdu delegaci dyskutowali na temat aktualnych wyzwań, przyjęli rezolucję w sprawie represji wobec Polaków na Białorusi i Rosji, a także rezolucje na temat zbrodni wołyńskiej i reparacji od Niemiec.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie debatowali nad ustawą o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Specustawa ma na celu rozwiązanie problemu niebezpiecznych odpadów, zgromadzonych w przeszłości bez odpowiedniego zabezpieczenia, w szczególności przez podmioty należące w przeszłości lub do chwili obecnej do Skarbu Państwa. Chodzi o miejsca, w których zdeponowanie odpadów nastąpiło dawno temu, w czasach kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy regulujące gospodarowanie odpadami, w sposób zapewniający właściwy poziom ochrony środowiska. Członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Natomiast nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym była przedmiotem obrad podczas połączonego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Celem ustawy jest poprawa funkcjonowania przewozów osób w transporcie publicznym oraz eliminowanie tzw. białych plam transportowych. Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują m.in. zwiększenie budżetu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z 800 mln zł do 1 mld zł. Ponadto obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu ma zostać utrzymany także od 2024 r. Zgodnie z ustawą wojewoda będzie mógł zawierać z organizatorem przewozów nie tylko roczne, ale też wieloletnie umowy o dopłatę z Funduszu – rozwiązanie to zapewni większą przewidywalność i stabilność dopłat, dzięki czemu zachęci do organizacji przewozów także na obszarach, na których dostępność transportu jest niewystarczająca. Komisje zarekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@