LXIV posiedzenie Senatu RP

Date : 14 lipca 2023

W piątek, 14 lipca zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W trakcie obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 17 ustaw, zapoznali się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za ubiegły rok oraz podjęli 2 uchwały okolicznościowe.

Senat podjął uchwałę w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa, w której oddał hołd wszystkim zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów i przez okupantów niemieckich, jak również ich rodzinom, do dziś z poświęceniem pielęgnującym pamięć o nich. Izba wyższa przyjęła również uchwałę w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją Kanału Augustowskiego doceniając wkład jego twórców i projektantów w rozwój polskiej myśli inżynierii hydrotechnicznej.

Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Ustawa uchyla wygaszający charakter emerytur pomostowych, wprowadza regulację dotyczącą zabezpieczenia pracowników podlegających szczególnej ochronie prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy, podwyższa limit roczny odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich płaconych na rzecz związków zawodowych w danym roku podatkowym, wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z katalogu składników wynagrodzenia, uwzględnianych przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Przyjęte przez izbę wyższa poprawki dotyczą m.in. wykluczenia możliwości wzruszenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sytuacji, gdy urząd pomylił się w sprawie przyznania świadczenia. Taka możliwość istniałaby tylko wówczas, gdy pomylił się pracownik.

Z poprawkami senatorowie przyjęli również ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Specustawa ma na celu rozwiązanie problemu niebezpiecznych odpadów, zgromadzonych w przeszłości bez odpowiedniego zabezpieczenia, w szczególności przez podmioty należące w przeszłości lub do chwili obecnej do Skarbu Państwa. Są to miejsca, w których zdeponowanie odpadów nastąpiło dawno temu, w czasach kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy regulujące gospodarowanie odpadami, w sposób zapewniający właściwy poziom ochrony środowiska. Przepisy mają charakter specustawy, ponieważ w załączniku do nich wskazano pięć rozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, dla których konieczne jest podjęcie działań związanych z poprawą stanu środowiska.

 Ustawa wskazuje na organy administracji, które będą odpowiedzialne za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub – dla terenów zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz określa źródła finansowania działań, które doprowadzić mają do rekultywacji tych terenów. W jednej z poprawek Senat zaproponował m.in. by w ustawie wprost zapisać, że usunięcie bomb ekologicznych, jest zadaniem zleconym (a nie własnym) gminy.

Senat wprowadził również poprawki do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Celem ustawy jest poprawa funkcjonowania przewozów osób w transporcie publicznym oraz eliminowanie tzw. białych plam transportowych. Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują m.in. zwiększenie budżetu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z 800 mln zł do 1 mld zł ( z czego wkład z budżetu państwa miał wynosić 400 mln zł). Ponadto obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu ma zostać utrzymany także od 2024 r. Zgodnie z ustawą wojewoda będzie mógł zawierać z organizatorem przewozów nie tylko roczne, ale też wieloletnie umowy o dopłatę z Funduszu – rozwiązanie to zapewni większą przewidywalność i stabilność dopłat, dzięki czemu zachęci do organizacji przewozów także na obszarach, na których dostępność transportu jest niewystarczająca. Przyjęte do ustawy poprawki zakładają m.in. zwiększenie dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 zł do 5 zł lub, a w przypadku związków powiatowo–gminnych, do 6 zł do jednego wozokilometra. Senatorowie zaproponowali też zwiększenie dopłaty do przewozów autobusowych z budżetu państwa z 400 mln zł do 900 mln zł z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Uznania w oczach większości senatorów nie uzyskała z kolei nowelizacja ustawy o  Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Ustawa zmierza do zniesienia możliwości stosowania przez komisję ds. badania wpływów rosyjskich środków zaradczych wskazanych w ustawie (chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat). Zgodnie z zapisami ustawy,  komisja miałaby tylko prawo uznać, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Ustawa wprowadza też zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne oraz wyklucza możliwość pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora.

Senacka większość odrzuciła w całości także ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ustawa reguluje kwestie systemowego monitorowania jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez określenie zadań, obowiązków i uprawnień poszczególnych podmiotów w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacji oraz rejestrów medycznych.

 

.

LXIV posiedzenie Senatu RPLXIV posiedzenie Senatu RP
@