Prace w komisjach senackich

Date : 21 lutego 2023

W poniedziałek odbyły się posiedzenia komisji senackich. Bez poprawek Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Zakłada ona możliwość powoływania rad seniorów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (obecnie rady seniorów mogą działać jedynie na poziomie gminnym). W ustawie doprecyzowano, że rada gminy zobowiązana jest utworzyć radę seniorów na wniosek co najmniej 50 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat (w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – na wniosek co najmniej 100 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat). Rada powiatu będzie mogła utworzyć radę seniorów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, natomiast będzie zobowiązana ją utworzyć na wniosek grupy mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat (w liczbie co najmniej 150 w powiecie do 100 tys. mieszkańców i co najmniej 250 w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców). Analogiczne rozwiązanie dotyczyć będzie sejmików województw. Wojewódzkie rady seniorów będą tworzone na wniosek grupy co najmniej 500 (w województwach do 2 mln mieszkańców) albo co najmniej 800 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat (w województwach powyżej 2 mln mieszkańców).

Na wspólnym posiedzeniu komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej senatorowie nie zgłosili poprawek do ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Ustawa tworzy system wsparcia finiszowego dla najbliższych poległych funkcjonariuszy oraz żołnierzy (m.in. dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu). Zgodnie z założeniami ustawy  pomoc finansową otrzymają bliscy funkcjonariuszy i żołnierzy, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Świadczenie trafi również do rodziny osób, które podjęły poza służbą czynności związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujące narażeniem własnego życia lub zdrowia. Obejmie także bliskich funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy stracili życie w związku z pełnieniem służby w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

Natomiast w trakcie połączonego posiedzenia Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie z poprawkami przyjęli ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa daje gminom narzędzie do określania kryteriów związanych z wyznaczaniem minimalnej odległości planowanej elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej. Ustawa utrzymuje generalną zasadę, zgodnie z którą odległość nowej elektrowni wiatrowej od istniejącego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 10-krotność jej wysokości („zasada 10h”). Zasada ta może jednak zostać zmieniona przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym minimalna odległości nowo budowanej elektrowni od zabudowań mieszkalnych i domów nie będzie mogła być mniejsza niż 700 m. Jedna z przegłosowanych poprawek do ustawy zmniejsza możliwy do zastosowania przez gminy limit z 700 do 500 metrów, druga natomiast wprowadza możliwość przywrócenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego opracowanych przez gminy przed 2016 rokiem (daje podstawy do budowanie turbin w miejscach, w których były one w tych planach dopuszczone).

 

 

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@