LVIII Posiedzenie Senatu RP

Date : 9 lutego 2023

W czwartek zakończyło się 58. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie rozpatrzyli 10 ustaw ora podjęli 2 uchwały okolicznościowe.

Senatorowie upamiętnili 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W jednogłośnie podjętej uchwale można m.in. przeczytać, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd powstańcom styczniowym, dziękując za ich głęboki i szczery patriotyzm, który połączył wszystkie klasy społeczne: szlachtę, ziemiaństwo, inteligencję i chłopstwo w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę”.

Senat RP upamiętnił również 450. rocznicę uchwalenia konfederacji warszawskiej. Jak głosi tekst uchwały „W 2023 r. mija 450. rocznica uchwalenia oraz 20. rocznica wpisania na światową listę programu UNESCO Pamięć Świata aktu konfederacji warszawskiej, pierwszego na świecie dokumentu gwarantującego równość religijną obywateli. Jego podpisanie 28 stycznia 1573 r. było wydarzeniem bezprecedensowym, uznawanym dziś za początek końca prześladowań religijnych”

Bez poprawek senatorowie przyjęli nowelizacje ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa przede wszystkim zakłada zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. Przyjęcie tych rozwiązań spowoduje, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS. Wprowadza także mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Senat nie wprowadził również zmian do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Zgodnie z ustawą funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Rozwiązanie to ma na celu zachęcać doświadczonych żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy m.in. Policji czy Straży Granicznej do pozostania w służbie.

Przyjęte w ustawie rozwiązania zakładają, że świadczenie w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego będzie przyznawane po osiągnięciu 15 lat służby i będzie zwiększane o kwotę 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie do innych pobieranych dodatków i świadczeń. Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej świadczenie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Z poprawkami Senat przyjął natomiast ustawę o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim ustala zasady oraz warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

W jednej z przyjętych do ustawy poprawek dodano rozdział poświęcony odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec przedsiębiorców w związku z budową obiektów energetyki jądrowej. Kolejna zakłada, że  „pozwolenie na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową może być wydane po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi lub linii kolejowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową, posiadających status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy tego obiektu jądrowego”. Pozostałe zmiany miały charakter techniczno-legislacyjny i redakcyjny.

Z niewielkimi zmianami senatorowie przyjęli także ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu zwiększenie opieki nad ofiarami przemocy, usprawnienie działań służb i skuteczną penalizację działań sprawców. Ustawa zastępuje pojęcie „przemocy w rodzinie” określeniem „przemoc domowa” (także w tytule nowelizowanego aktu prawnego), co ma podkreślić, że ten rodzaj przemocy występuje nie tylko w rodzinach. Definicja przemocy domowej zostanie rozszerzona o cyberprzemoc i przemoc ekonomiczną – obecnie katalog jej rodzajów obejmuje przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Ustawa przewiduje także zmiany w procedurze niebieskiej karty.

 Fot. Tomasz Paczos

LVIII Posiedzenie Senatu RPLVIII Posiedzenie Senatu RP
@