LIX Posiedzenie Senatu RP

Date : 23 lutego 2023

W czwartek zakończyło się 59. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 8 ustaw oraz podjęli uchwałę okolicznościową.

Senat jednomyślnie, w obecności ambasadora Ukrainy w Polsce – Wasyla Zwarycza, podjął uchwałę w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, w której bezwzględnie potępił rosyjskie działania wojenne w Ukrainie i dokonywane w ich trakcie zbrodnie wojenne. Wyraził także uznanie dla władz i narodu ukraińskiego.

Bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza z nich tworzy podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), druga natomiast dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego w zakresie jurysdykcji w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzeń dzieci za granicę.

Z kolei z poprawkami Senat przyjął m.in. ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa ma na celu zapewnienie wzrostu efektywności leczenia nowotworów, zarówno w skali kraju jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych poprzez standaryzacje i koordynacje procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowania ich jakości. Ustawa wprowadza zupełnie nowy model zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, który został opracowany przy udziale specjalistów w zakresie onkologii oraz przetestowany w ramach prowadzonych programów pilotażowych.

Podstawowym założeniem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest powołanie specjalistycznych ośrodków leczenia na trzech poziomach. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym (III poziom), złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym (II poziom), a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym (I poziom). Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na obiektywnych kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego oraz potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Co istotne, podmioty które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta, który pomoże im przejść przez cały proces leczenia.

Przyjęte do ustawy poprawki zakładają m.in. modyfikację definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, w taki sposób  aby obejmowały leczenie wszystkich rodzajów nowotworów, a nie tylko złośliwych lub miejscowo złośliwych, a także aby odnosiły się do przypadków, kiedy każdy lekarz zgłosił podejrzenie nowotworu. Jedna z poprawek zmiana także pojęcie specjalistycznego ośrodka leczenia onkologicznego (SOLO) tak, aby był on podmiotem wykonującym działalność leczniczą bez ograniczenia jego rodzaju do stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego szpitalnego.

Większość senacka odrzuciła w całości ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu przede wszystkim ograniczenie regulacji prawnych, które zbyt mocno ingerują w wolność obywateli i przedsiębiorców oraz zredukowanie ciążących na nich obowiązków wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, często nie zmienianych od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, a także wyeliminowanie przepisów niejasnych, niespójnych i nieskutecznych.

Ustawa zakłada m.in. ponad trzykrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku przy nabywaniu spadku i darowizn, a także podniesienie o 50 proc. kwoty przychodów do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Wprowadza również ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych poprzez ułatwienie dostępu do gruntów przeznaczonych na cele handlowe.

 

Uznania większości senatorów nie uzyskała również nowelizacja Kodeksu wyborczego. Ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, reguluje kwestie związane z głosowaniem obywateli brytyjskich w Polsce po wyjściu tego państwa z Unii Europejskiej, a także zawiera pakiet rozwiązań mających na celu wzrost frekwencji w wyborach. Najwięcej kontrowersji wzbudziły zmiany mające na celu zwiększenie frekwencji wyborczej – możliwość zwiększenia liczby obwodów głosowania oraz zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego do miejsca zamieszkania, jeżeli w dniu wyborów na terenie gminy nie działa transport publiczny – dla wyborców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosownia ukończyli 60 lat.

Fot. M.Marchlewska – Wilczak/ Kancelaria Senatu.

 

 

 

LIX Posiedzenie Senatu RPLIX Posiedzenie Senatu RP
@