Prace w komisjach senackich

Date : 8 lutego 2023

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją na temat zadań oraz planu finansowego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, którą przedstawił dyrektor Instytutu prof. Jacek Gołębiowski. Jednostka została powołana w drodze ustawy, pod koniec ubiegłego roku, a obecnie znajduje się w fazie organizacji. Z posiadanych przez Instytut środków finansowych mają być m.in. ufundowane stypendia – 1 mln zł oraz dofinansowana działalność edukacyjna organizacji oświatowych za granicą – 34 mln zł. Ponadto Instytut planuje organizację I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, którego koszt oszacowano na kwotę 1 mln 800 zł. Ma także przeznaczyć 1,5 mln zł na współpracę jednostek oświatowych z tzw. szkołami partnerskimi oraz organizację wspólnych wycieczek do Polski.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wysłuchała również rekomendacji ekspertów w temacie urealnienia reprezentacji politycznej Polonii i Polaków za granicą. Zaproszeni na posiedzenie komisji goście omówili takie rozwiązania jak zwiększenie liczby mandatów dla okręgu wyborczego Warszawa czy stworzenie tzw. okręgu zagranicznego. Eksperci oceniali, jak głosy z zagranicy mogłoby wpłynąć na wyniki wyborów. Wnioski z dyskusji nad tym punktem obrad mają być podstawą do opracowania rekomendacji i propozycji rozwiązań, które będą mogły być wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych przy zmianie systemu wyborczego.      

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła, które wynikają ze wzrostu cen paliw. Chodzi o opłaty za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to części opłat, które są przenoszone w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Ustawa przewiduje, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Większość z przyjętych przez komisje poprawek miała charakter doprecyzowujący, legislacyjny i redakcyjny. Jedna z nich zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ustawa o podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę była z kolei przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zgodnie z ustawą funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Rozwiązanie to ma na celu zachęcać doświadczonych żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy m.in. Policji czy Straży Granicznej do pozostania w służbie.

Przyjęte w ustawie rozwiązania zakładają, że świadczenie w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego będzie przyznawane po osiągnięciu 15 lat służby i będzie zwiększane o kwotę 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie do innych pobieranych dodatków i świadczeń. Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej świadczenie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@