Prace w komisjach senackich

Date : 17 lutego 2023

W czwartek i piątek odbyły się posiedzenia komisji senackich. Podczas uroczystego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie oraz zaproszeni na posiedzenie komisji goście wspominali śp. prof. Michała Kuleszę – jednego z twórców reform samorządu terytorialnego w 1990 i 1998 r., uczestnika obrad Okrągłego Stołu, sekretarza stanu w Kancelarii prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka oraz redaktora naczelnego miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. Uroczyste posiedzenie komisji zostało zorganizowane z okazji przypadającej w tym roku 10 rocznicy śmierci prof. Michała Kuleszy.

 

W trakcie wspólnych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senatorowie postanowili wystąpić z inicjatywą ustawodawczą i skierowali do marszałka Senatu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który zakłada zmianę częstotliwości zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (raz na rok, a nie jak obecnie – na 3 lata) oraz przekazanie kompetencji zatwierdzania tych taryf gminom (obecnie taryfy zatwierdzają Wody Polskie).

 

Ponadto członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznali się z wnioskami wypracowanymi podczas pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego, odpowiadającego na pytanie: Jak rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w Polsce. Zaproszeni na posiedzenie goście  zwracali uwagę, iż należy modernizować sieci energetyczne, konieczny jest rozwój odnawialnych źródeł energii, trzeba wspierać rozwój wielorodzinnego budownictwa (efektywnego energetycznie) oraz uruchomić proste i efektywnie działające programy mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków już istniejących.

 

Z kolei za przyjęciem z poprawkami ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw opowiedzieli się członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych (rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady), które dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen, w zakresie powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych.

 

Przepisy określają warunki i procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS, na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich. Ustawa przewiduje także m.in. ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych np. do w  zakresie spraw dotyczących zobowiązywania cudzoziemców do powrotu oraz wydalania obywateli UE z Polski. Zawarte w ustawie rozwiązania zakładają również ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako organu odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia. Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć skuteczność unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

 

Przegłosowane przez senatorów poprawki dotyczą m.in. wydłużenia do 14 dni daty wejścia w życie ustawy oraz możliwości wydawania dzieciom obywateli ukraińskich (przebywających w Polsce) elektronicznego dokumentu pobytowego i kwestii uzyskania polskich dokumentów podróży przez obywateli białorusi (przebywającymi w Polsce), których dokumenty utraciły ważność i nie mogą zostać odnowione poza Białorusią.

 

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej większość senatorów opowiedziała się za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy. Ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, reguluje kwestie związane z głosowaniem obywateli brytyjskich w Polsce po wyjściu tego państwa z Unii Europejskiej, a także zawiera pakiet rozwiązań mających na celu wzrost frekwencji w wyborach. Najwięcej kontrowersji wzbudziły zmiany mające na celu zwiększenie frekwencji wyborczej – możliwość zwiększenia liczby obwodów głosowania oraz zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego do miejsca zamieszkania, jeżeli w dniu wyborów na terenie gminy nie działa transport publiczny – dla wyborców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wyborców, który najpóźniej w dniu głosownia ukończy 60 lat.

Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@