Prace w komisjach senackich

Date : 11 stycznia 2023

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z rekomendacjami ekspertów, dotyczącymi zmian w sposobie przeprowadzania wyborów poza granicami RP. Eksperci zwrócili m.in. uwagę na małą liczbę okręgów wyborczych, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w państwach gdzie skupiska Polaków są największe – Wielka Brytania, Irlandia, Holandia i USA. W związku z tym, ich  zdaniem, należy rozważyć możliwość uelastycznienie przepisów dotyczących tworzenia obwodów wyborczych i kalendarza wyborczego, a także elektronizację procesu wyborczego (rejestracji wyborców), a docelowo wprowadzenie wyborów korespondencyjnych, ze względu na duże rozproszenie Polaków głosujących za granicą oraz wysokie koszty przeprowadzania głosowania w sposób tradycyjny.

Z kolei podczas wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu i Administracji Państwowej senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za przejęciem (z poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym) ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja doprecyzowuje, uzupełniania bądź zmienia niektóre przepisy tzw. specustawy pomocowej. Jedna ze zmian przewiduje, że obywatele Ukrainy przebywający Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą partycypować w kosztach zamieszkania i wyżywienia. Osoby, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy (nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie), w przypadku osób przebywających powyżej 180 dni będzie to 75 proc. kosztów pomocy (nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie). Z obowiązku tego zwolnione będą osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osiągnęły wiek emerytalny, są kobietami w ciąży lub sprawują opiekę nad dzieckiem do 12 miesiąca życia, samotnie sprawują opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, są małoletnimi bądź znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Celem nowelizacji jest również uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców – zgodnie z ustawą, wypłaty będą wstrzymywane, jeżeli uchodźca wyjedzie z Polski.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@