LV Posiedzenie Senatu RP

Date : 16 grudnia 2022

W czwartek zakończyło się 55. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 16 ustaw oraz podjęli 2 uchwały okolicznościowe. Minutą ciszy uczcili również ofiary stanu wojennego.

Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza – „Senat oddaje hołd pamięci prezydenta, a jego tragiczną śmierć uznaje za uniwersalną przestrogę przed fatalnymi skutkami szerzenia w życiu publicznym nienawiści i pogardy oraz polityki nietolerancji i ksenofobii” – głosi tekst uchwały. Senatorowie jednogłośnie poparli także uchwałę z okazji 90. rocznicy powstania znaku Rodła – symbolu Związku Polaków w Niemczech. W uchwale wskazano m.in. że „Rodło stało się częścią składową odznak organizacji polonijnych w Niemczech, a po wojnie polskich odznaczeń państwowych, herbów niektórych miast oraz samorządów terytorialnych”.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. ws. odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w przypadku tzw. luki planistycznej. Termin ten określa sytuację, w jakiej znalazły się nieruchomości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r. i w miejsce których, gminy nie uchwaliły do tego czasu nowych planów miejscowych. Zgodnie z założeniami ustawy, w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina będzie zobowiązana zapłacić sprzedającemu nieruchomość odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością nieruchomości, wynikającą z dawnego planu (sprzed 1995 r.), a wartością ustaloną z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w nowym planie.

Senat jednogłośnie zdecydował o przyjęciu ustawy zamrażającej ceny gazu w 2023 roku na poziomie 200,17 zł/MWh. Wprowadził do ustawy także swoje poprawki. Najważniejsze z nich dotyczyły zamrożenia cen gazu również dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Ustawa stanowi kontynuację w 2023 r. ochrony odbiorców paliw gazowych przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych. Regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego. Zgodnie z założeniami ustawy, zasada zamrożonej taryfy, będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom gazu, zużywającym go do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

Z poprawką o charakterze redakcyjnym senatorowie przyjęli także ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Głównym celem ustawy jest zmniejszenie obowiązków administracyjnych, ciążących na pracodawcach – mikroprzedsiębiorcach, podmiotach zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolnikach oraz osobach fizycznych. Zgodnie z przyjętymi w ustawie rozwiązaniami, wspomniane podmioty będą mogły, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawierać oraz rozwiązywać umowy o pracę, umowy zlecenia, a także umowy uaktywniające. System będzie także wspomagał pracodawców i zleceniodawców w prawidłowym naliczaniu i odprowadzaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, w systemie teleinformatycznym będą przechowywane i archiwizowane dokumenty dotyczące zatrudnienia, do których nieograniczony dostęp będą mieli zarówno pracodawcy jak i pracownicy.

Senat wprowadził także zmiany do nowelizacji ustawy Kodeks pracy, która wprowadza do porządku prawnego rozwiązania w zakresie pracy zdalnej oraz reguluje kwestie dotyczące przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników w zakładzie pracy. Ustawa wprowadza do kodeku pracy definicję pracy zdalnej. Zgodnie z nią będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową oraz okazjonalną, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Poprawki Senatu dotyczą m.in. zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym. Inna z poprawek wydłuża termin wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Senat odrzucił w całości nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. objęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Nowela zakłada również zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ. Pieniądze na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów miałoby być przekazywane – zgodnie z ustawą – marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie – przez ministra zdrowia. Finansowaniem przez NFZ miałby zostać objęty także zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych.

LV Posiedzenie Senatu RPLV Posiedzenie Senatu RP
@