Prace w komisjach senackich

Date : 14 grudnia 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się ze sprawozdaniami senatorów, którzy uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez środowiska polonijne m.in. w jubileuszach 100-lecia Związku Polaków w Niemczech w Berlinie oraz 30-lecia Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonia”, a także obchodach 75-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej w Trzyńcu i 70-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

Z kolei na wspólny posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, senatorowie pracowali nad ustawą o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej. Powołanie Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego wynika z realizacji postanowień Umowy Społecznej zawartej przez rząd z górniczymi związkami zawodowymi w maju 2021 r. Umowa dotyczy transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego w perspektywie 2049 roku. Zgodnie z założeniami ustawy, Funduszu Transformacji Śląska będzie miał m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisji obligacji, udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowania lub nabywania udziałów i akcji w spółkach. Ostatecznie, pomimo przyjęcia poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, większość członków komisji opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury, w trakcie połączonego posiedzenia, opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek, nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. ws. odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w przypadku tzw. luki planistycznej – termin ten określa sytuację, w jakiej znalazły się nieruchomości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r. i w miejsce których gminy nie uchwaliły do tego czasu nowych planów miejscowych.  Zgodnie założeniami  ustawy, w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina zapłaci sprzedającemu nieruchomość odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

Z poprawkami redakcyjno-legislacyjnymi, członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia przyjęli ustawę o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którą, w wyniku przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) MSWiA powstanie Państwowy Instytut Medyczny. Ustawa zakłada, że nowy podmiot będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Instytut będzie między innymi uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także Komisji Ustawodawczej, akceptacji większości senatorów nie uzyskała ustawa o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Ustawa zakłada, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte już postępowania umarza „o czyn popełniony w czasie obowiązywania stanu epidemii” polegający na przekazaniu operatorowi pocztowemu spisu wyborców, w związku z zarządzonymi wyborami na urząd prezydenta. W trakcie wspólnego posiedzenia komisji, Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwrócił m.in. uwagę, iż ustawa jest odpowiedzią na naganną praktykę, która wykształciła się w wymiarze sprawiedliwości w zakresie tzw. subsydiarnych aktów oskarżenia – podmiot, który nie jest pokrzywdzony wnosi akt oskarżenia do sądu, a sąd go przyjmuje i wydaje na takiej podstawie wyrok. Zdaniem wiceministra doprowadziło to do sytuacji, gdy podmioty społeczne kierowały subsydiarne akty oskarżenia a sądy skazywały niewinnych wójtów czy burmistrzów, którzy zrealizowali obowiązki nałożone na nich ustawą i decyzją premiera. Ponadto podkreślił, że ustawa ma „chronić tych, którzy są wykluczani z życia społecznego, niesłusznie skazywani, gdyż zrealizowali nałożone na nich obowiązki ustawowe i przekazali operatorowi pocztowemu, wyznaczonemu prawem, spis wyborców.

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@