Prace w komisjach senackich

Date : 23 marca 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Przedmiotem obrad komisji były ustawy, które znalazły się w porządku obrad 39. posiedzenie Senatu RP.

Sytuacja Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, które przybyły z falą uchodźców z Ukrainy, była tematem posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Informacji w tym zakresie udzielił członkom komisji Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Jak wynika z danych przekazanych przez ministra Dziedziczaka, na Ukrainie przebywa obecnie 75 tys. osób posiadających Kartę Polaka, a niespełna 1,5 tys. posiadaczy tego dokumentu, przekroczyła wschodnią granice Polski od momentu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie.  

Minister zaznaczył również, że z racji posiadania Karty Polaka, osoby które opuściły Ukrainę mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, poza tym które zagwarantowane jest wszystkim uchodźcom tj. zapomogi, pomoc psychologiczną, pomoc w edukacji, kursy języka polskiego, zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto organizacje pozarządowe cały czas organizują pomoc dla Polaków polskiego pochodzenia na Ukrainie. Minister Dziedziczak wspomniał również, że KPRM wspólnie z MSZ utworzyły 13 lokalnych punktów pomocowych oraz biuro koordynujące udzielanie pomocy na rzecz osób, które mają Kartę Polaka, a trzy organizacje pozarządowe będą dodatkowo realizowały specjalny program pomocy dla Polaków na Ukrainie, na który przeznaczane zostaną środki finansowe w kwocie 28.5 mln zł.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska senatorowie dyskutowali nad zapisami nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Ustawa ma na celu usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, który obecnie jest skomplikowany i długotrwały. Zaproponowane w nowelizacji przepisy przewidują m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu. Komisje zgłosiły swoje poprawki do ustawy, miały one charakter doprecyzowujący i ujednolicający nazewnictwo.

Z kolei na połączonym posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie zarekomendowali wysokiej izbie przyjęcie bez poprawek ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez prezydenta RP ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Również bez poprawek Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziała się za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. Umowa stanowi dopełnienie jednego z wymogów uczestnictwa w amerykańskim programie ruchu bezwizowego –  Visa Waiver Program – do którego Rzeczpospolita Polska przystąpiła 11 listopada 2019 roku, a jej celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pokładach statków powietrznych wykonujących loty handlowe pomiędzy terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@