XXXIX posiedzenie Senatu RP

Date : 25 marca 2022

W czwartek zakończyło się 39. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw oraz podjęli dwie uchwały okolicznościowe.

Senat bez poprawek poparł nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa umożliwia prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ukraińskich dzieci, które w związku z wojną przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Ewidencja dotyczyć będzie także małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Zgodnie z założeniami nowelizacji powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy. Dodatkowo powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

Bez zmian senatorowie przyjęli także nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany dla osób zamierzających starać się o przyznanie emerytury pomostowej – umożliwią zawnioskowanie o świadczenie pomostowe jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Wprowadzone przez ustawy zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy w sytuacji, gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do jej ustalenia.

Izba wyższa bez poprawek przyjęła także ustawę o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez samorządy dotyczące planów budowy pierwszych urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, a jej podstawowym celem jest umożliwienie rozpoczęcia procesu realizacji przedsięwzięć typu monorail. Wprowadzenie do obecnie obowiązujących przepisów podstawowych regulacji dotyczących w.w urządzeń jest pierwszym i niezbędnym krokiem w celu umożliwienia zainicjowania prac nad tego typu transportem w Polsce.

Z kolei ze zmianami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym Senat przyjął nowelizację prawa wodnego, która ma na celu usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – obowiązująca obecnie procedura  jest skomplikowana i długotrwała. Zaproponowane w ustawie przepisy przewidują m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu. Zgodnie z nowelizacją zmienić ma się także forma wyrażania zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zaproponowane w ustawie przepisy zmniejszają również ilość dokumentów i załączników jakie muszą zostać złożone, w celu utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Senat odrzucił w całości ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami, która określa zasady zmiany nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz usuwania pomników upamiętniających m.in. osoby, instytucje, wydarzenia, daty istotne dla tożsamości narodu polskiego. Ustawa przewiduje objęcie zwiększoną ochroną pamięci m.in. o osób szczególnie zasłużonych, w tym historycznych władców państwa polskiego, książąt polskich okresu rozbicia dzielnicowego, ojców niepodległości, osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański, innych osób zasłużonych dla budowania i umacniania państwa polskiego, przed zmianą nazw obiektów przestrzeni publicznej, które upamiętniają zasługi tych osób.

Senat podjął także uchwałę w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia. W uchwale wspomniano m.in., że „uchwalenie 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzenie – 25 maja tegoż roku – w referendum ogólnonarodowym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stało się doniosłym wydarzeniem politycznym i historycznym oraz umocniło fundamenty polskiej transformacji ustrojowej”.

Na ostatnim posiedzeniu senatorowie upamiętnili również 80. rocznicę wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie. „Senat, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Polskiej na Wschodzie dla losów II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim Jej Żołnierzom, naszym Bohaterom – głosi przyjęta przez izbę wyższą uchwała.

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX posiedzenie Senatu RPXXXIX posiedzenie Senatu RP
@