XXXIV posiedzenie Senatu RP

Date : 17 grudnia 2021

W czwartek zakończyło się 34. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli ponad dwadzieścia ustaw, podjęli jedną uchwałę okolicznościową, a także uczcili pamięć poległych górników z kopalni „Wujek”.

Minutą ciszy Senat uczcili pamięć poległych górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 roku. 40 lat temu od milicyjnych kul zginęło dziewięciu górników: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński i Joachim Gnida.

Z poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w skład tzw. tarczy antyinflacyjnej.  Nowela wprowadza m.in. zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym (od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku), obniża stawki akcyzy na paliwa (w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku) oraz czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Zaproponowane przez Senat poprawki zakładają obniżenie akcyzy również na olej opałowy wykorzystywany do ogrzewania domów.

Senat przyjął z poprawkami także ustawę o dodatku osłonowym, która ma na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu i również stanowi jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z założeniami ustawy, podatek osłonowy przysługiwać będzie osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch do trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób. Ponadto wyższy dodatek przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które do ogrzewania wykorzystują węgiel. W tym przypadku dodatek osłonowy ma wynieść 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób. Wprowadzone do ustawy poprawki mają na celu m.in. uprościć procedurę wypłaty dodatku oraz zwiększyć z 4,7 do 9,4 mld złotych środki przewidziane w budżecie na ten cel.

Również ze zmianami Senat przyjął ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Zgodnie z założeniami ustawy, nowe świadczenie, w wysokości 200 zł ma być wypłacane co miesiąc przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu przez uprawnionych wieku emerytalnego tj. 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat, w przypadku kobiet.  Jedna z przyjętych przez senatorów poprawek zakłada zrównanie liczby lat czynnego udziału strażaków ochotników w działaniach ratowniczych, który jest niezbędny, aby otrzymać świadczenie ratownicze – do 20 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Ponadto senatorowie zdecydowali o rozszerzeniu katalogu zadań OSP o zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i prowadzenie działań prewencyjnych z tym związanych.

Z poprawkami Senat przegłosował także ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zgodnie z przygotowaną przez grupę posłów ustawą, prawem do świadczenia objęte mają zostać osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r. Ponadto  świadczenie w wysokości 3 tys. złotych ma być wypłacane z urzędu – bez potrzeby składania wniosku – przez UdSKiOR i przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, a także zwolnione z podatku dochodowego. Senatorowie uzupełnili ustawę o artykuł, który zakłada że jednorazowe świadczenie dla opozycjonistów nie będzie wliczane do kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Senatorowie przegłosowali również poprawki do ustawy wprowadzającej program modernizacji służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz program modernizacji Służby Więziennej. Głównym założeniem ustawy jest przeznaczenie w ciągu czterech lat przeszło 10 mld złotych na program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz prawie 2 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, sprzęt oraz podniesienie warunków funkcjonowania Służby Więziennej. Przewidziane w programach środki mają być przeznaczone zarówno na inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu, jak również podwyżki uposażeń funkcjonariuszy oraz wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych. Większość z przyjętych do ustawy poprawek miała charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Zmiany dotyczyły też liczby etatów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz dodatku, wypłacanego za lata służby.          

Senat podjął także uchwałę okolicznościową w 100. rocznicę śmierci ks. Augustyna Strzybnego, który w 1921 roku – w okresie III Powstania Śląskiego i plebiscytów – został bestialsko zamordowany przez bojówki niemieckie. Uchwała głosi, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd księdzu Augustynowi Strzybnemu w 100. rocznicę jego męczeńskiej śmierci – kapłanowi, który z miłości do Chrystusa oddał życie za sprawę polską, obrońcy narodowej tożsamości ludu śląskiego, łączącego głęboką wiarę katolicką z umiłowaniem polskości”.

 

XXXIV posiedzenie Senatu RPXXXIV posiedzenie Senatu RP
@