Prace w komisjach senackich

Date : 9 czerwca 2021

Nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw był przedmiotem obrad połączonych komisji senackich. Senatorowie na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury zarekomendowali przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowela zakłada m.in. wprowadzenie modelu społecznych agencji najmu. Zgodnie z założeniem ustawy, SAN przy współpracy z gminą będzie pośredniczyć między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych (nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania). Model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań.

Z kolei na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji państwowej senatorowie zgłosili poprawki o charakterze legislacyjnym do nowelizacji ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ustawa na celu wdrożenie dyrektyw wykonawczych KE z 2019 r., które dotyczą oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz ustanowienia specyfikacji technicznej dla broni alarmowej i sygnałowej.

Ponadto członkowie Komisji opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa szczegółowe warunki, jakie musi spełniać ratownik wodny.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@