Dziś oficjalnie swoją działalność rozpoczęło Centrum Rodziny Gminy Moszczenica, którego głównym zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia (zwłaszcza dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej).

Pomoc i wsparcie udzielane rodzinom realizowane będzie głównie poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do różnego rodzaju specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, prawnika czy rehabilitanta.

Dzięki pozyskanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy środkom finansowym, w kwocie prawie 3 mln złotych, udało się nie tylko zaadoptować i doposażyć na potrzeby Centrum Rodziny poddasze budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki ale również zapewniać finansowanie działalności Centrum Rodziny na najbliższe kilka lat. Wartość projektu ogółem wynosi 3 251 596,01 zł, z czego wkład gminy (finansowy i niefinansowy) to 243 680,00 zł.

Realizacja przez GOPS projektu pod nazwą „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica” pozwoli na zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie Gminy Moszczenica dla 45 rodzin, w tym 90 dzieci/młodzieży do 18 r.ż. oraz 60 osób z ich rodzin (rodziców/opiekunów).

Podczas oficjalnego otwarcia Centrum Rodziny Gminy Moszczenica poświęcona została jego siedziba, a w uroczystym przecięciu wstęgi udział wziął m.in. senator Wiktor Durlak

Otwarcie Centrum Rodziny w  Gminie MoszczenicaOtwarcie Centrum Rodziny w  Gminie Moszczenica
@