Prace w komisjach senackich

Date : 24 marca 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej, senatorowie przyjęli wraz z poprawką projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przygotowana przez grupę senatorów nowelizacja zakłada możliwość nieodpłatnego przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (KOWR) z przeznaczeniem na utworzenie parku. Stanowi to rozszerzenie aktualnego katalogu zadań, na które mogę być przekazane wspomniane grunty.

Ze względu na konieczność doprecyzowania określenia „park”, na co uwagę podczas posiedzenia komisji zwróciła przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przyjęta została przez senatorów poprawka, która zakłada, że przekazane gminom grunty będą mogły być wykorzystane na utworzenie terenów zielonych.

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska była z kolei przedmiotem wspólnych obrad  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Celem zaproponowanych zmian jest poprawa stanu powietrza w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych i finansowych zapewniających skuteczne działania państwa i samorządów na rzecz czystego powietrza. Projekt zakłada m.in. zwiększenie kwoty na walkę z zanieczyszczeniem powietrza do 0,5% PBK roku poprzedniego, czyli ok. 11 mld zł rocznie. Zgodnie z założeniami nowelizacji środki na ten cel miałby pochodzić  m.in. z Unii Europejskiej (w ramach planu odbudowy). Ponadto projekt przewiduje możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe na wymianie źródeł ciepła i modernizacji budynków w celu większej energooszczędności, a także o dodatek ekologiczny, który byłby wypłacany wraz z dodatkiem mieszkaniowym.

Podczas posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie dyskutowali na temat działań mających na celu zwiększenie zainteresowania wśród samorządów kwestią przyjmowania repatriantów.

Senatorowie omówili i przeanalizowali rekomendacje zawarte w raporcie pt. „Instytucjonalny model samorządowej polityki repatriacyjnej. Ograniczenia i narzędzia wsparcia ze strony władz centralnych”.  W trakcie dyskusji zarówno członkowie komisji jak również zaproszeni goście zwracali uwagę na konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej i promocyjnej wśród gmin dotyczącej samorządowej polityki repatriacyjnej.

Ponadto przewodniczący Kazimierz Michał Ujazdowski, zapowiedział że Komisja weźmie pod uwagę wszystkie zgłaszane przez środowiska repatriantów i samorządowców postulaty i przedstawi konkluzje dotyczące dalszego trybu prac nad rozwiązaniami mającymi na celu uaktywnienie samorządowej ścieżki repatriacji. Ponadto Komisja z pomocą ekspertów przygotuje kompendium wiedzy dla samorządowców o procedurach związanych z repatriacją i przeznaczonych na to środkach w budżecie państwa.

fot.senat.gov

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@