XXII posiedzenie Senatu RP

Date : 26 marca 2021

W czwartek 25 marca zakończyło się 22. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie rozpatrzyli m.in. 14 ustaw, przyjęli 3 uchwały okolicznościowe oraz skierowali do Sejmu 4 projekty ustaw.

Senat z poprawkami przyjął m.in. nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której wprowadzenie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi. Przyjęte rozwiązania mają również wyeliminować proceder importowania do Polski pojazdów, które sprowadzane są jako ciężarowe lub specjalne, a następnie przerabiane na osobowe. Większość wprowadzonych do nowelizacji poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Senat wprowadził także poprawki do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Nowelizacja ustawy zakłada m.in. że kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h, a w przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – będzie mógł skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Ponadto przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury przepisy noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidywały, że w wyjątkowych okolicznościach, hulajnogą elektryczną będzie można poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych –  gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów (z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego). Wprowadzone przez Senat poprawki do ustawy zakładają m.in., że możliwe będzie poruszanie się hulajnogą po drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 50 km/h, jeżeli wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów.

Większość senacka postanowiła wykreślić z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, wszystkie regulację, które nie odnosiły się do kwestii przedłużenia terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Głównym założeniem przygotowanej przez Prezydenta RP nowelizacji było przedłużenie o dwa lata terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r. W prezydenckiej ustawie znalazły się również krytykowane przez opozycję zapisy dotyczące m.in. wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Ostatecznie Senat wprowadził do nowelizacji poprawkę wydłużającą termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat przez Prokuratora Generalnego i RPO o trzy, a nie – jak było w pierwotnym zapisie nowelizacji – o dwa lata.

Bez  poprawek Senat  przyjął nowelizację Prawa łowieckiego, która daje sejmikom województw więcej czasu na podjęcie uchwał ws. podziału województw na obwody łowieckie. Wprowadzone zmiany mają zapewnić ciągłość dzierżaw obwodów łowieckich i tym samym gospodarki łowieckiej, szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i działań przeciw ASF.

Wśród ustaw przyjętych bez poprawek znalazła się także nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej. Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek gromadzenia w Centralnej Ewidencji Naruszeń informacji o numerze VIN kontrolowanego pojazdu oraz przekazywanie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu, informacji o wynikach kontroli, podczas której stwierdzono poważne bądź niebezpieczne usterki.

Senat postanowił skierować do Sejmu m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który umożliwia nieodpłatne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na cele związane z założeniem terenów zieleni (jeśli jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Senat przyjął również uchwały okolicznościowe w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku oraz z w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto senatorowie, w obecności Jana Rulewskiego, uczestnika wydarzeń bydgoskich i senatora VII–IX kadencji, jednogłośnie podjął uchwałę w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.

Podczas drugiego dnia obrad Senat symbolicznie włączył się także w akcję „Światło dla Białorusi” – #LightForBelarus – zorganizowaną 25 marca w Dzień Jedności Białorusi. W ramach akcji senatorowie stanęli z planszami z historycznymi biało-czerwono-białymi barwami narodowymi Białorusi oraz logo akcji. Flaga Białorusi była także wyświetlana na ekranach w Sali Posiedzeń. 

XXII posiedzenie Senatu RPXXII posiedzenie Senatu RP
@