Prace w komisjach senackch

Date : 11 maja 2021

Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi była tematem ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Informację na ten temat przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Sękowski vel Sęk.

Z informacji przekazanych członkom Komisji wynika, że od marca br. na Białorusi nasiliły się represje wobec mieszkających tam Polaków. Na chwilę obecną w więzieniach przetrzymywanych jest ponad 50 przedstawicieli mniejszości polskiej (z szefową Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys na czele), którym grożą kary pozbawienia wolności od 5 do 12 lat. Ponadto, jak zaznaczył wiceminister Szynkowski vel Sęk, na Białorusi w dalszym ciągu trwa zastraszanie, przeszukiwania mieszkań prywatnych oraz zmasowane kontrole w miejscach nauczania języka polskiego, a w mediach publicznych prowadzona jest oszczercza kampania zarówno pod adresem naszych rodaków, jak i polskich władz – białoruskie władze forsują narrację, że masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu zeszłego roku były inspirowane i finansowane zza granicy i ważną rolą w tych działaniach odegrała Polska.

Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła trzy ustawy, które znalazły się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu RP.

Bez poprawek Komisja przyjęła ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do uregulowań prawnych UE i wprowadza w dowodach osobistych m.in. obowiązek zamieszczania odcisków palców, a w warstwie graficznej dowodu–podpisu posiadacza dokumentu.

Ze zmianami o charakterze legislacyjnym Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła natomiast ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która umożliwia tworzenie młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu.

Komisja postanowiła również wprowadzić poprawki do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa zakłada m.in. zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które mają zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauczania w szkołach. Komisja uznała, że przepisy dodane w trakcie prac sejmowych (dotyczące możliwości szczepień w aptekach i sposobu naliczania emerytur górników oddelegowanych do pracy w szpitalach) wykraczają poza materię rządowego projektu ustawy i postanowiła je wykreślić.

Prace w komisjach senackchPrace w komisjach senackch
@