XXIII posiedzenie Senatu RP

Date : 16 kwietnia 2021

W czwartek zakończyły się obrady 23. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowego posiedzenia senatorowie m.in. rozpatrzyli 6 ustaw, zapoznali się z informacją rządu dotyczącą uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej oraz podjęli uchwałę okolicznościową w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu. Senat uczcił również minutą ciszy uczestników powstania w getcie warszawskim.

Bez poprawek Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Nowelizacja dotyczy edukacji domowej. Zakłada zniesienie obowiązku rejonizacji – przypisania ucznia do szkoły w województwie, na terenie którego mieszkania, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej.

Senat nie wprowadził również poprawek do nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat czyli do 30 kwietnia 2026 r. Nowela reguluje ponadto kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. W nowelizacji doprecyzowano, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

Z poprawkami Senat przyjął z kolei nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Przygotowana przez MRiPS nowela stanowi realizację szeregu postulatów podmiotów zajmujących się pomocą społeczną, dotyczy m.in. pracowników socjalnych w zakresie ułatwiania większej grupie osób dostępu do zawodu, zakłada zwiększenie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, z 250 zł do 400 zł oraz zmniejsza okres pracy niezbędny do uzyskania przez nich dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni, z 5 do 3 lat.

Wprowadzone przez senat poprawki zakładają m.in. przedłużenie o rok obowiązywanie dotychczasowych standardów w zakresie kwalifikacji i wymiaru zatrudnienia w określonych placówkach opieki całodobowej (powstałych przed 1 stycznia 2020 r.), a także wprowadzają możliwość wydania w trybie pilnym decyzji o przyznaniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeśli doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby w kryzysie bezdomności. Jedna z poprawek umożliwia także organizacjom pozarządowym zawieranie z gminami umów na prowadzeniu rodzinnego domu pomocy.

Senatorowie wprowadzili również poprawki do Ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, która zakłada usprawnienie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ustawa m.in. wydłuża okres obowiązywania tzw. specustawy przesyłowej oraz dokonuje weryfikacji listy inwestycji objętych specustawami inwestycyjnymi. Wprowadzone poprawki mają głownie charakter legislacyjny i redakcyjny.

XXIII posiedzenie Senatu RPXXIII posiedzenie Senatu RP
@