LXI posiedzenie Senatu RP

Date : 31 marca 2023

W czwartek zakończyło się 61. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw, podjęli dwie uchwały okolicznościowe oraz wnieśli do Sejmu projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie stałego wynagrodzenia dla sołtysów oraz dodatek emerytalny dla osób, które pełniły funkcje sołtysa przez co najmniej jedną kadencję.

Senat przyjął uchwałę potępiającą nielegalne deportacje dzieci ukraińskich do Rosji oraz oddał hołd członkom Szarych Szeregów w 80. rocznicę Akcji pod Arsenałem. W uchwale podkreślono m.in. szczególne znaczenie Szarych Szeregów dla losów Polski i II wojny światowej oraz wspomniano, że „Szare Szeregi były najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną”. „Zostały powołane 27 września 1939 r. przez członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Stanowiły kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego podczas II wojny światowej i współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej”.

Z poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o aplikacji mObywatel. Ustawa przede wszystkim tworzy podstawy prawne do posługiwania się dokumentami w wersji elektronicznej, udostępnionymi w aplikacji mObywatel, na równi z tradycyjnymi dokumentami. W szczególności ma to dotyczyć mobilnego odpowiednika dowodu osobistego. Aplikacja mObywatel będzie też służyć do uwierzytelniania profilu zaufanego, za jej pomocą możliwe będzie również dokonywanie płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne. Wprowadzone do ustawy poprawki zakładają m.in. udostepnienie w aplikacji takich dokumentów jak legitymacje poselskie i senatorskie oraz karty rowerowe.

Senat wprowadził również zmiany do ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża unijne przepisy ograniczające stosowanie jednorazowego plastiku oraz wycofujące ze sprzedaży niektóre wyroby z tworzyw sztucznych. Ponadto ustawa wprowadza specjalne zachęty ekonomiczne, które mają na celu ograniczenie używania produktów z tworzyw sztucznych tj. kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami, pojemniki na żywność do bezpośredniego spożycia oraz zakazuje używania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku do dyrektywy UE i wyrobów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych (patyczki higieniczne, plastikowe sztućce itp.). Wprowadza ponadto opłatę (maksymalnie 1 zł) na niektóre produkty jednorazowego użytku. Przyjęte do ustawy poprawki zakładają m.in. wykreślenie przepisów odnoszących się do preferencyjnego zakupu węgla.

Z kolei bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o dozorze technicznym, która zakłada, że wojsko będzie mogło szybciej pozyskiwać i wprowadzać do użytku urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie. Nowe przepisy ponadto doprecyzowują zasady dotyczące wykonywania dozoru technicznego urządzeń należących do wojsk sojuszniczych, które przebywają na terytorium Polski.

Senat bez zmian przejął także ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej. Nowa publiczna uczelnia wyższa powstać ma na bazie działającej w Piotrkowie Trybunalskim filii kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Uznania większości senatorów nie uzyskała natomiast nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Nowela zmienia zasady organizowania i przeprowadzania referendum lokalnego. Zakłada m.in. obniżenie progu ważności referendum z 30 do 15 proc. uprawnionych do głosowania. Ponadto, zgodnie z założeniami ustawy, w przypadku referendów o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich (prezydenta miasta lub burmistrza) przewiduje, że byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięli w nimch udział, stanowiłaby przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ.

Senat postanowił również odrzucić w całości ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która zakłada m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z założeniami ustawy autoryzację wydawać będzie prezes NFZ na 5 lat. Celem autoryzacji jest natomiast potwierdzenie spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą pewnych warunków dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

 

LXI posiedzenie Senatu RPLXI posiedzenie Senatu RP
@