Prace w komisjach senackich

Date : 27 kwietnia 2023

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie, z poprawkami legislacyjnymi, przyjęli projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy zakłada powrót do rozwiązań prawnych obowiązujących przed nowelizacją wprowadzoną w 2017 r. Wówczas ustalanie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków było w kompetencjach rad gmin, natomiast po nowelizacji regulatorem i taryfikatorem zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W trakcie posiedzenie komisji sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury – Marek Gróbarczyk, negatywnie zaopiniował projekt ustawy oraz zwrócił uwagę na fakt, że Wody Polskie nie dopuszczają do niekontrolowanego wzrostu cen za wodę i odprowadzanie ścieków, a dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW WP mają chronić konsumentów (odbiorców usług) przed monopolistycznymi działaniami dostawców usług.

Z kolei Komisja Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w trakcie wspólnych obrad, pozytywnie zaopiniowały ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmienia nazwę warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademię Pożarniczą,  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – na Akademię Policji, natomiast Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przekształca w Wyższą Szkołę Straży Granicznej. Zmiany nazw mają podnieść status szkół do rangi uczelni akademickich, co umożliwi im m.in. aplikowanie o środki finansowe czy pozyskiwanie partnerów za granicą.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem (z poprawkami legislacyjnymi) ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa m.in. wprowadza świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla osób, które pełniły funkcje sołtysa (przez co najmniej 2 kadencje i nie krócej niż 8 lat) oraz osiągnęły odpowiedni wiek: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Uznania większości senatorów – członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie uzyskała natomiast ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia przede wszystkim tryb i warunki zatrudniania w służbie cywilnej, przewiduje też nowy – obok stacjonarnego – dualny tryb kształcenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, polegającego na kształceniu i świadczeniu pracy w sposób naprzemienny.

fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@