Dwunaste posiedzenie Senatu RP

Date : 19 czerwca 2020

W czwartek wieczorem zakończyło się 12. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad izba wyższa procedowała m.in. nad ustawami dotyczącymi zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19. Ponadto senatorowie dokonali wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, którą została senator M. Koc (PiS) oraz podjęli wzbudzającą spore kontrowersje uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej.

Najwięcej emocji wśród senatorów wzbudziła ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0). Kolejna odsłona rządowej tarczy antykryzysowej zakłada m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych oraz dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19. W trakcie procedowania nad tą ustawą, senatorowie zgłosili ponad 100 poprawek. Duża ich cześć miała charakter legislacyjny, ale nie zabrakło również propozycji zmian daleko idących. Większość senacka, postanowiła m.in. wykreślić fragmenty ustawy, które ich zdaniem, nie są związane z walką z kryzysem (przepisy dotyczące zmian Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego i prawa budowlanego).

Ostatecznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Tarczy 4.0 wraz z poprawkami opowiedziało się 91 senatorów, przeciw było trzech, od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Senatorowie przyjęli również poprawki do ustawy o podatku solidarnościowym (inicjatywa ustawodawcza prezydenta). Senat opowiedział się m.in. za podniesieniem wysokości dodatku solidarnościowego z 1400 do 1500 zł. oraz podwyższeniem zasiłku dla bezrobotnych (wypłacanego przez pierwsze 90 dni) z 1200 do 1500 zł. Zgodnie z założeniami ustawy dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły pracę na skutek kryzysu wywołanego przez koronaawirusa lub ich umowa o pracę uległa  rozwiązaniu, z upływem czasu na jaki została zawarta, po dacie 15 marca br. Ponadto zgodnie z założeniami ustawowymi, dodatek ma być przyznany za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia, a osoba uprawniona do otrzymana tego świadczenia będzie musiała spełnić dodatkowy warunek –  podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia co najmniej przez 60 dni w 2020 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Szereg  poprawek, głównie o charakterze technicznym, Senat wprowadził także do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która określa m.in. formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc ta polegać ma na zapewnieniu im płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Ponadto bez poprawek senatorowie przyjęli m.in. nowele ustawy o finansach  publicznych, która zakłada wprowadzenie katalogu wyłączeń od stosowania tzw. reguły wydatkowej. Przyjęte rozwiązani również mają na celu  przeciwdziałanie negatywnym dla gospodarki skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Ożywioną dyskusję senatorów wywołała debata nad przyjęciem uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej (projekt wicemarszałka M. Kamińskiego). W uchwale znajduje się m.in. apel o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz edukacji o Unii Europejskie skierowany do wszystkich jednostek nauczania i wychowania, nauczycieli i wychowawców, samorządów wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i mediów. Podczas debaty senatorowie reprezentujący Prawo i Sprawiedliwości poddawali pod wątpliwość celowość przyjmowania tej uchwały. W swoich wypowiedziach podkreślali rolę integracji europejskiej oraz znaczenia członkostwa w UE, jednocześnie zaznaczając, iż Unia Europejska powinna być pojmowana jako wspólnota suwerennych państw, że istnieje wiele zastrzeżeń dotyczących jej funkcjonowania i należy podjąć debatę na temat kształtu UE. Tekst uchwały uznali za kontrowersyjny, otwierający pole do niepotrzebnego konfliktu, a wprowadzenie uchwały nieuzasadnione wysępieniem jakiś szczególnych okoliczności.

 

źródło: senat.gov

Dwunaste posiedzenie Senatu RPDwunaste posiedzenie Senatu RP
@