Jedenaste posiedzenie Senatu RP

Date : 4 czerwca 2020

W czwartek przed godziną pierwszą w nocy zakończyło się 11. posiedzenie Senatu RP. W trakcie kilkudniowych obrad izba wyższa przyjęła 7 ustaw oraz 1 odrzuciła. Ponadto Senatorowie podjęli dwie uchwały: w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta RP oraz uchwałę wzywającą do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa. 

Senatorowie dokonał również zmian w regulaminie Senatu oraz zapoznali się z informacją Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz wysłuchali informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji nt. zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas demonstracji w okresie pandemii ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymań 16 maja 2020 r., w tym zatrzymania senatora Jacka Burego.

Największe emocję podczas 11. posiedzenia Senatu RP wzbudziły prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatecznie Senat RP przyjął ustawę wraz z poprawkami niemal jednomyślnie, za głosowało 94 senatorów, przeciw był jeden, a czterech wstrzymało się od głosu. Przyjęta ustawa przewiduje możliwość organizacji wyborów prezydenckich w trybie mieszanym. Wyborcy będą mogli tradycyjnie zagłosować w lokalu wyborczym lub w formie korespondencyjnej, jeśli wcześniej wypełnią odpowiedni wniosek.

Ponadto Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (dostosowującą sposób obliczania średniej wartości PKB na 1 mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju) oraz ustawę o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nowelizacja przewiduje m.in. że od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, co ma ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery). Bez poprawek senatorowie głosowali również nad ustawami ratyfikującymi umowy międzynarodowe dotyczące m.in. zacieśnienia współpracy gospodarczej i handlowej, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Izba wyższa wprowadziła również kilka poprawek redakcyjnych do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nowela przewiduje m.in., że organy rentowe nie będą musiały sporządzać PIT-40A w wypadku nadpłaty podatku, zmienia  się też termin ważności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne).

Senatorowie podczas 11. posiedzenia Senatu odrzucili ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. oparcie poboru opłat na technologii pozycjonowania satelitarnego (obecnie funkcjonuje system radiowy), a także wykorzystanie darmowej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

Źródło: senat.gov

Jedenaste posiedzenie Senatu RPJedenaste posiedzenie Senatu RP
@