XXXVII posiedzenie Senatu RP

Date : 17 lutego 2022

Zaplanowane początkowo na dwa dni 37. posiedzenie Senatu RP odbyło się w środę, 16 lutego br. W trakcie obrad izba wyższa przyjęła m.in. 6 ustaw oraz podjęła jedną uchwałę okolicznościową.

Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. W uchwale podkreślono, że „Senat RP, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Krajowej dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim jej żołnierzom”. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK). Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), formowanych do walki z okupantem niemieckim i sowieckim już od 1939 r. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”. W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim (i sowieckim). W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o realizacji inwestycji w sektorze naftowym, której podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z zagrożeniami dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych.

Planowane w ramach specustawy inwestycje mają zwiększyć dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz produktów naftowych. Obejmują one m.in. cały proces rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw „Góra”, budowę nowej kopalni soli Lubień Kujawski, a także infrastrukturę do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Również bez zmian senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o OZE, która ma umożliwić realizację programów parasolowych i grantowych dotyczących montażu lub zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami nowelizacji, osoba która zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem w ramach projektów parasolowych i grantowych, a dodatkowo złożyła prawidłowo i skutecznie wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku będzie mogła dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach – tj. w systemie opustów.

Senat z poprawkami przyjął ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która wprowadza jednorazowe świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych, będących w trudnej sytuacji materialnej, na zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania. Senackie poprawki zakładają m.in. zmianę ustawowej definicji dekodera telewizyjnego, tak aby wprowadzana ustawą dopłata objęła również odbiorniki telewizyjne.

Ze zmianami senatorowie przyjęli także ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowela do ustawy podatkowej wprowadza regulacje przyjęte w rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto ustawa wprowadza mechanizm, który ma rekompensować pracodawcom utracone wpływy do zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszach aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej – zmniejszone wpłaty na ZFRON i ZFA, wynikające ze wzrostu kwoty wolnej od podatku, mają być rekompensowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowelizacja zakłada również obniżenie od 1 stycznia do 30 listopada stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 procent – zmiana ta ma na celu utrzymanie możliwości rozwojowych podatników i ich zdolności do konkurowania na globalnym rynku metali przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych.

Jedna z wprowadzonych przez Senat poprawek przewiduje, że przepisy dotyczące składania PIT-2 powinny obowiązywać od marca, a nie od lutego, jak wynikało to z pierwotnych zapisów ustawy. Pozostałe poprawki w większości miały  charakter legislacyjny lub redakcyjny.

XXXVII posiedzenie Senatu RPXXXVII posiedzenie Senatu RP
@