Prace w komisjach senackich

Date : 15 lutego 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.
Z inicjatywy mieszkańców, którzy od 6 lat zabiegają o powstanie gminy Grabówka, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w trakcie którego przeprowadzono dyskusję na temat realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka. Trybunał stwierdził wówczas, że Rada Ministrów, pozbawiając mocy obowiązującej rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka, nie dochowała trybu wydania rozporządzenia uchylającego – nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło. TK orzekł, że rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka jest więc niezgodne z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Po przeprowadzonej dyskusji połączone komisje zdecydowały o wystosowaniu apelu do rządu o realizację wyroku TK i powołanie gminy Grabówka.

Informacja na temat działalności Fundacji Kościuszkowskiej oraz promocji kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych była przedmiotem obrad Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Fundacja została założona w 1925 r., a jej podstawową misją jest działalność w obszarze polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba Fundacji mieści się w należącym do tej instytucji budynku na Manhattanie w Nowym Jorku. Z przekazanych przez prezesa i dyrektora wykonawczego Fundacji informacji wynika, że instytucja m.in. organizuje wymiany naukowe i kulturalne pomiędzy USA i Polską, przyznaje stypendia dla studentów z polsko-amerykańskich rodzin, co roku zaprasza ok. 40 naukowców z Polski na trzymiesięczny pobyt badawczy w USA, przyznaje Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich polskim naukowcom za najlepszą publikację medyczną, a także organizuje liczne imprezy kulturalne, koncerty, spotkania, wykłady i wystawy.

Głównym sposobów pozyskiwania środków na działalność Fundacji jest organizowanie dorocznych bali. Podczas posiedzenie Komisji Prezes Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski przedstawił również propozycje fundacji dotyczące poprawy funkcjonowania programów nauczania języka i promocji kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych. Zwrócił m.in. uwagę na potrzebę wzmocnienia pozycji wykładowcy poprzez zewnętrzne finansowanie jego wynagrodzenia, zwłaszcza w przypadku już istniejących programów języka i kultury polskiej. Wskazał również na potrzeby dofinansowanie letnich programów językowych realizowanych na polskich uczelniach i organizacji kilkudniowych seminariów i warsztatów dla lektorów języka polskiego w Polsce (połączonych z wykładami ekspertów z różnych dziedzin życia).

Z kolei podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyła się dyskusja dotycząca problemów i trudności zgłaszanych w związku z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych. Zaproszeni do udziału w dyskusji przedstawiciele samorządów zgłosili uwagi związane z  realizacją tego programu dotyczące m.in. przetargów, wykonawców oraz wykluczenia możliwość realizacji projektów złożonych przez spółki komunalne.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@