XXXV posiedzenie Senatu RP

Date : 13 stycznia 2022

W środę zakończyło się 35. posiedzenie Senatu RP. Podczas dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli ustawę budżetową na 2022 rok oraz wybrali członków Rady Polityki Pieniężnej.

Z poprawkami Senat przyjął ustawę budżetową na 2022 rok. Przygotowana przez rząd i przyjęta przez Sejm ustawa zakładała, że dochody budżetu państwa w bieżącym roku wyniosą  491,9 mld zł, natomiast wydatki nie powinny przekroczyć 521,8 mld zł. Wprowadzone przez Senat poprawki przewidują m.in. zwiększenie dotacji podmiotowej dla NFZ o 20 mld zł oraz utworzeniu nowej rezerwy celowej na transformację energetyczną w wysokości 10 mld zł. Jedna z przyjętych przez senatorów poprawek zakłada również przeznaczenie kwoty 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Izba wyższa opowiedziała się także za przyjęciem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, której celem jest m.in. przekazanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL pod zarząd IPN. Do ustawy wniesiono jedną poprawkę zgłoszoną przez senatora Marka Martynowskiego (PiS), która przewiduje możliwość przesunięcia w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów środków na funkcjonowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z części, której dysponentem jest minister sprawiedliwości, do części dotyczącej IPN.

Bez poprawek Senat przyjął natomiast ustawę, która wprowadza zmiany w rolniczym handlu detalicznym (RHD). Podstawowym warunkiem prowadzenia tego typu działalności jest wymóg aby produkowana i wprowadzana na rynek żywność pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego wytwórcy.  Przyjęte w ustawie rozwiązania mają przede wszystkim ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów, wyrobów i przetworów, a także zapewnić im dodatkowe źródła dochodów.

Najważniejszą zmianą przewidzianą w ustawie jest zwiększenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych (przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy) prowadzonej w ramach RHD. Ustawa zakłada również zniesienie maksymalnych limitów żywności jaką producenci prowadzący działalność w ramach RHD będą mogli sprzedać konsumentom finalnym.

Większość senacka odrzuciła w całości ustawę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego w Polsce, która m.in. precyzuje zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 r., które zostały oszacowane na kwotę 28 mld 821 mln zł (nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań).

Senat powołał Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej. Zastąpią oni obecnych członków RPP – Jerzego Kropiwnickiego i Eugeniusza Gatnara, których kadencja wygasa 25 stycznia. Decyzja Senatu oznacza, że nowo wybrani członkowie Rady Polityki Pieniężnej będą mogli wziąć udział w najbliższym posiedzeniu RPP – na początku lutego.

 

XXXV posiedzenie Senatu RPXXXV posiedzenie Senatu RP
@