Prace w komisjach senackich

Date : 14 kwietnia 2021

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich, które poprzedziły rozpoczęcie obrad 23. Posiedzenie Senatu RP.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatorowie mięli okazję zapoznać się bliżej z działalnością prowadzoną przez Radę Polonii Świata w roku 2020 oraz planami organizacji na bieżący i przyszły rok. Jak poinformowała Przewodnicząca Rady Polonii Świata p. Teresa Berezowska, pomimo pandemii Rada regularnie organizuje spotkania on-line przedstawicieli organizacji członkowskich z całego świata. Ponadto Rada wspólnie z wiceprzewodniczącą Komisji senator Marią Koc oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego (działającym poza granicami kraju) planuje pod koniec maja br. zorganizować wirtualną konferencję „Polki na emigracji”. W nieodległej przyszłości Rada planuje również stworzyć wirtualne Muzeum 2. Korpusu, w którym zostaną zgromadzone w jednym miejscu i udostępnione on-line bardzo bogate zbiory.

Z kolei Skarbnik Rady Polonii Świata i prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech p.  Aleksander Zając poinformował o wnioskach, które zostały złożone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie takich przedsięwzięć jak utworzenia wirtualnego Muzeum 2. Korpusu, organizacji światowego zjazdu Polonii oraz zjazdu Rady Polonii Świata.

Podczas Komisji głos zabrała także p. Bożena Kamińska, członek Rady i wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. polskich. Z informacji które przekazała wynika, że organizacja na terenie USA w zasadzie walczy o przetrwanie, wielu działaczy odeszło, a ze względu na ścisły lockdown w USA zarówno spotkania jak i organizacja imprez są teraz praktycznie niemożliwe.

W drugiej części posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Wiktor Durlak przedstawił sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej, która jest organem pomocniczym Ministra Edukacji i Nauki, a do jej zadań należy przygotowywanie opinii dla MEiN na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą oraz konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą. Pierwsze posiedzenia Rady zostało poświęcone głównie sytuacji stanu nauczania języka polskiego w poszczególnych państwach oraz ograniczeniom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych spowodowanych pandemią na terenie państw gdzie prowadzona jest nauka języka polskiego.Sprawozdanie z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017 było natomiast przedmiotem obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Konkluzje rządowego dokumentu przedstawił i omówił p. Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

Wniesiony przez Komisję Ustawodawczą projekt ustawy zakłada zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych w celu uniknięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności odszkodowawczej. Określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty stosownej rekompensaty.

Ustawa ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 roku, z którego wynika, że prawo nie może działać wstecz, a zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych wprowadzone w 2018 roku były niezgodne z Konstytucją.  

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@