XIX posiedzenie Senatu RP

Date : 18 grudnia 2020

W czwartek 17 grudnia zakończyło się 19. posiedzenia Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie wprowadzili poprawki do 6 ustaw, tyle samo ustaw przyjęli bez poprawek, a 2 ustawy odrzucili w całości. Senat wniósł także 6 projektów ustaw do Sejmu oraz podjął uchwałę okolicznościową w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70.

Wśród ustaw przyjętych bez poprawek znalazła się m.in. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

Ponadto bez poprawek Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wydłużenie do 31 grudnia 2023 r. obowiązywania przepisów specustawy funduszowej, mających na celu szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych.

Senatorowie nie wprowadzili również zmian do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która optymalizuje system poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych – opłata wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (na rzecz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) ma być uiszczana na rachunek właściwego urzędu skarbowego co pozwoli skutecznie weryfikować i egzekwować te wpłaty.

Senat z poprawkami przyjął m.in. nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Głównym założeniem ustawy jest rozszerzenie zakresu inwestycji drogowych, na które samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie. Katalog inwestycji został uzupełniony o  zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, a także zadania zwiększające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Przyjęte poprawki przewidują m.in. utrzymanie nazwy Funduszu Dróg Samorządowych, która docelowo miała zostać zmieniona na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz obniżenie rezerwy w ramach zadań „obwodnicowych” z 5% do 1%.

Senatorowie wnieśli także kilka poprawek do noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa zakłada, że gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Jedna z przyjętych przez Senat poprawek przewiduję, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku (pierwotnie część przepisów miała zacząć obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy). Senatorowie wprowadzili również poprawkę, która zakłada zawieszenie poboru kar od gmin, które nie wywiązały się z obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów.

Większość senacka odrzuciła w całości m.in. Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Ustawa zakładała, że pielęgniarki, położne czy ratownicy medyczni spoza Unii Europejskiej będą mogli być przyjmowani do pracy w Polsce na uproszczonych zasadach. Ponadto w ustawie znalazły się także zapisy ułatwiające powrót do zawodu medycznego osobom mającym przerwę w jego wykonywaniu dłuższą niż 5 lat.

Ponadto Senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu projektu ustawy, która przewiduje dodatek do emerytur w wysokości 20 złotych za każdy rok udokumentowanej czynnej służby dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 20 lat byli członkami ochotniczych straży pożarnych (OSP) i brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Senatorowie skierowali również do Sejmu projekt ustawy, który zakłada, że jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do publicznego żłobka lub przedszkola będzie przedstawienie zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

 

 

 

fot.flickr.com

XIX posiedzenie Senatu RPXIX posiedzenie Senatu RP
@