XVIII posiedzenie Senatu RP

Date : 28 listopada 2020

Blokiem głosowań nad poprawkami do tzw. tarczy branżowej 6.0 zakończyła się w sobotę pierwsza część 18. posiedzenie Senatu RP. W trakcie kilkudniowych obrad senatorowie rozpatrzyli kilkanaście ustaw. Porządek obrad nie został jednak wyczerpany i Senat wznowi posiedzenie 2 grudnia.

Najwięcej poprawek senatorowie wprowadzili do Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy stanowi pakiet pomocowy państwa skierowany do przedsiębiorców, którzy zostali najbardziej dotknięci skutkami pandemii COVID-19 i w związku z wprowadzonymi obostrzeniami zmuszeni byli ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Ustawa zakłada m.in. zwolnienia z ZUS, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości 5 tys. zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku. Zaproponowane przez Senat zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia grona firm (branż), które będą mogły  ubiegać  się o rządową pomoc

Senat przegłosował także poprawki do Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej tzw. estoński CIT. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie.  Zaproponowane przez Senat poprawki zakładają m.in. objęcia estońskim CIT również spółek komandytowo-akcyjnych oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne. Zgodnie z przyjętymi poprawkami, z podobnych rozwiązań miałyby korzystać także spółdzielnie.

Kolejną ustawą podatkową do której senatorowie wprowadzili poprawki jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jej głównym założeniem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa (w szczególności międzynarodowe) z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Senatorowie wprowadzając poprawki do nowelizacji m.in. usunęli przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych z siedzibą bądź zarządem na terytorium Polski oraz spółek jawnych, w których wspólnikiem jest osoba prawna, a także wykreślili przepisy ograniczające uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej podatników uzyskujących dochody poza granicami RP.

Izba wyższa wprowadziła również poprawki do Ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowelizacja przewiduje m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS czy wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin. Nowe przepisy mają także umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz zwiększenie i ułatwienie dostęp do gruntów pod zabudowę. Wprowadzone do ustawy poprawki przewidują m.in. większe wsparcie finansowe dla TBS-ów z funduszu dopłat przy tworzeniu lokali na wynajem oraz obniżenie wieku remontowanych budynków (z 25 do 20 lat) należących np. do TBS-ów, które kwalifikować będą się do premii remontowej.

Senat wprowadził także zmiany w Ustawie o zawodzie farmaceuty, która zawiera kompleksowe uregulowania dotyczące zasad uzyskiwania uprawnień oraz wykonywania zawodu farmaceuty w jednym akcie prawnym (na wzór innych zawodów medycznych). Ponadto ustawa pozwala w pełni wykorzystać potencjał tej grupy zawodowej poprzez przyznanie farmaceutom uprawnień m.in. do sprawowania opieki farmaceutycznej oraz wykonywania podstawowych badań diagnostycznych. Wprowadzone do ustawy poprawki zakładają m.in. dopuszczenie farmaceutów do przeprowadzania szczepień ochronnych oraz objęcie ich obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Z poprawkami o charakterze redakcyjnym senatorowie przyjęli z kolei Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, a także umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Nowelizacja przesądza, że podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy będą występowały z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji (tzw. OCI), w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku.

Ponadto Senat w całości odrzucił Ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zmieniającą zasady przyznawania dodatków dla medyków zajmujących się zwalczaniem pandemii.

Senat bez poprawek przyjął natomiast m.in. Ustawę o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (ma zapewnić ochronę zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania) oraz Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r., która reguluje stosunki między państwami UE a Kanadą w zakresie ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych).

XVIII posiedzenie Senatu RPXVIII posiedzenie Senatu RP
@