Prace w komisjach senackich

Date : 25 listopada 2020

W dniach 24-25 listopada odbyły się posiedzenia komisji senackich.

W trakcie obrad Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się m.in. z Informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat realizacji programów oraz dofinansowania zadań polonijnych w 2020 r., którą przedstawił wiceminister Dariusza Piontkowski.

Głównym obszarem działań, w zakresie zadań polonijnych Ministerstwa Edukacji, jest kształcenie dzieci obywateli polskich mieszkających za granicą. Szkoły polskie działające przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, konsularnych, wojskowych poza granicami RP należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).  Obecnie funkcjonuje 68 takich szkół, w których zatrudnionych jest ponad 540 nauczycieli, a uczęszcza do nich 17 tys. uczniów.

W ramach działań polonijnych MEN deleguje również nauczycieli do szkół w Unii Europejskiej, którzy zajmują się edukacją dzieci polskich urzędników zatrudnionych w strukturach UE. W 2020 r. skierowano tam 40 nauczycieli. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej wspomaga również nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych. W tym celu organizuje m.in. kursy doskonalenia zawodowego i warsztaty dla nauczycieli uczących w języku polskim. W 2020 r. wzięło w nich udział ponad 3 tys. osób (w dużej mierze on-line). Za pośrednictwem ORPEG resort edukacji przekazuje także szkołom organizacji Polaków za granicą podręczniki i pomoce dydaktyczne. W tym roku przekazano ich łącznie 60 tys.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który został przygotowany z inicjatywy grupy senatorów.

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych, w taki sposób, że zwolnione z podatku mogłyby być tylko budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej (w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym), które są udostępniane przewoźnikom kolejowym i wykorzystywane do przewozu osób lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań ma na celu uniemożliwienie unikania opodatkowania przez niektóre podmioty.

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie pozytywnie zaopiniowali Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r., która jest konsekwencją tzw. brexitu i zakłada, że obywatele obu państw mają takie same prawa do udziału w wyborach samorządowych (na zasadzie wzajemności).

Ponadto senatorowie zapoznali się z Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r. oraz Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku.

Jak wynika z przekazanych senatorem informacji, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje politykę opieki nad dziećmi do lat trzech za pośrednictwem rządowego programu Maluch +, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do usług związanych z opieką nad dziećmi. Na koniec ubiegłego roku w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna przebywało ok.143,6 tys., co stanowi 22.6 proc. ogólnej liczby dzieci w wielu do trzech lat.  Ponadto w omawianym okresie wzrosły wydatki na żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów – łączne zaangażowanie środków własnych gmin, jak i środków publicznych (rezerwy celowej oraz Funduszu Pracy) wyniosły 1679,7 mln, z czego 17 proc. to środki z programu Maluch +.

Z kolei przedstawiając informacje dotyczące realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Barbara Socha (podsekretarz stanu w MPiPS) poinformowała senatorów, że dzięki realizacji programu Rodzina 500+ udało się w znaczący sposób ograniczyć ubóstwo wśród dzieci, natomiast spadki urodzeń w Polsce są nieuniknione i mają związek z drastycznym zmniejszeniem liczby kobiet w wieku prokreacyjnym, a wypłacanie świadczenia wychowawczego może jedynie spowodować, że ten spadek nie będzie aż tak silny.

Połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej zajmowały się Ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Nowelizacja ma na celu znacząco usprawnić tworzenie społecznego zasobu mieszkań na wynajem i zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, ułatwienia dla osób, mających książeczki mieszkaniowe, a także pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii.

W trakcie obrad połączonych komisji senatorowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek, zarówno o charakterze legislacyjnym jak i merytorycznym.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@